svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

คิกออฟชวนลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน

12 มกราคม 2563

“มนัญญา” นำทัพชวนลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกร วงในเผยมีคนจองคิวแล้วกว่า 5 พันราย ยังเปิดรับถึง 31 ม.ค.นี้

คิกออฟชวนลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน

รายงานข่าวจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เผยว่า ในวันที่ 13 มกราคมนี้ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเปิดตัวโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกร โดยนางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน  สานต่ออาชีพเกษตรก ปัจจุบันมีเกษตรกรมาลงทะเบียนแล้วกว่า 5 พันราย

คิกออฟชวนลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน

“โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน”  มีเป้าหมายที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักอาชีพการเกษตรและต้องการคืนกลับสู่ถิ่นฐานบ้านเกิด เพื่อสานต่ออาชีพการเกษตรของครอบครัว และมีเวลาอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวมากยิ่งขึ้น โดยจะสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มั่นคงให้กับคนรุ่นใหม่ และเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งในด้านการถ่ายทอดคความรู้การทำเกษตร จัดหาปัจจัยการผลิต บริการเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ สนับสนุนโอกาส ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ และแนะนำช่องทางจำหน่ายผลผลิตออกสู่ตลาด

คิกออฟชวนลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน

ทั้งนี้คุณสมบัติผู้สมัครจะต้องบรรลุนิติภาวะ อายุไม่เกิน 50 ปี เป็นบุตร หลาน สมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลทั่วไป มีความต้องการและความพร้อมที่จะกลับไปทำอาชีพเกษตรกรที่บ้านเกิด มีที่ดินหรือสามารถเช่าที่ดินเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม วิธีการสมัคร 1. สแกน QR Code หรือสมัครทาง เว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ www.cpd.go.th  2. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ และ 3. สหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ

คิกออฟชวนลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน

ใบโปสเตอร์โฆษณา

คิกออฟชวนลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน