พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วันคล้ายวันสถาปนา กรมวิชาการเกษตร ปีที่ 50

03 ต.ค. 2565 | 05:09 น.

50 ปี “กรมวิชาการเกษตร “ วันสถาปนา 1 ต.ค.65 “ระพีภัทร์” จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำกรม โชว์ผลงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช เครื่องจักร เทคโนโลยี สู่เกษตรมูลค่าสูง สร้างมูลค่ากว่าหนึ่งล้านล้านบาท ชี้โอกาส เจาะความสำเร็จให้กับองค์กรธุรกิจไทยส่งออกขยายตลาดโลก

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วันคล้ายวันสถาปนา  กรมวิชาการเกษตร ปีที่ 50

 

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา  08.45 – 09.30 น. นายระพีภัทร์ จันทร์ศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำ ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมกันที่บริเวณด้านหน้าตึกกสิกรรม ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมวิชาการเกษตร สาเหตุที่จัดงานในวันนี้ เนื่องจากวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ตรงกับวันเสาร์ เริ่มจาก ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิเจ้าที่ และเจ้าแม่ตะเคียน ณ บริเวณหน้าตึกกสิกรรม และมี พิธีสงฆ์ (พระสงฆ์ 9 รูป และถวายปิ่นโตภัตตาหาร) ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วันคล้ายวันสถาปนา  กรมวิชาการเกษตร ปีที่ 50

ต่อมา10.30 – 11.00น. พิธีอ่านสารแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 314 ชั้น 3 ตึกกสิกรรม โดย นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ () ประธานในพิธีเดินทางถึงห้องประชุม 314  กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2515  ซึ่งในช่วง 50 ปีที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตรมีผลงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช  เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีต่างๆ มากมายที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วันคล้ายวันสถาปนา  กรมวิชาการเกษตร ปีที่ 50

 

รวมทั้งแก้ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชระบาดทำความเสียหายให้กับผลผลิตพืช ควบคุมดูแลคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งส่งออกและนำเข้า พร้อมยกระดับมาตรฐานการผลิตเพื่อพัฒนาผลผลิตพืชให้มีคุณภาพและปลอดภัย รวมถึงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การใช้สารชีวภัณฑ์แทนสารเคมี นอกจากนี้กรมวิชาการเกษตรยังขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 250 โครงการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

 

 

 

กรมวิชาการเกษตรจึงนับเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตรไทย  พร้อมกับขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศให้มีความก้าวหน้าตลอดมา การจัดงานสถาปนากรมวิชาการเกษตรในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นี้ กรมวิชาการเกษตรได้นำผลงานวิจัยส่วนหนึ่งที่นำไปใช้แก้ปัญหาให้เกษตรกรมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการ

 

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วันคล้ายวันสถาปนา  กรมวิชาการเกษตร ปีที่ 50

พร้อมกับมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และความร่วมมือทางวิชาการกัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์อย่างครบวงจรร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งการลงนามความร่วมมือทั้ง 2 ประเด็นนี้ถือเป็นภารกิจสำคัญที่กรมวิชาการเกษตรเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานจากนั้นได้ ชมวิดิทัศน์การจัดงาน 50 ปี ถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตรทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วันคล้ายวันสถาปนา  กรมวิชาการเกษตร ปีที่ 50

 

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตร ได้รับเกียรติจากท่าน มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีการจัดงานครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 หน่วยงาน

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วันคล้ายวันสถาปนา  กรมวิชาการเกษตร ปีที่ 50

พร้อมชมนิทรรศการผลงานเด่นของกรมวิชาการเกษตร  ได้แก่ การพัฒนาและขยายผลปุ๋ยชีวภาพและชีวภัณฑ์เพื่อการผลิตพืชอินทรีย์อย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทราได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 

โดยต่อยอดการขยายผลปุ๋ยชีวภาพและชีวภัณฑ์ที่เป็นเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรสู่เกษตรกรและพัฒนาพื้นที่เป็นแปลงเรียนรู้การผลิตพืชในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ ทำให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ให้ดีขึ้น  สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากหอมแดง งานวิจัยนี้ได้สกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากหอมแดง นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่หอมแดง พร้อมทั้งขยายผลเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกหอมแดงในจังหวัดศรีสะเกษ และกลุ่มวิสาหกิจการเกษตรศรีสะเกษแฟร์เทรด วางจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ เป็นการขยายตลาดการค้าของผลิตภัณฑ์จากหอมแดงเพื่อสร้างธุรกิจจากผลิตผลทางการเกษตรของไทย สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศ

 

การเพิ่มประสิทธิภาพตรวจสอบและรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับลำไยสดส่งออกไปจีน ภายใต้ พ.ร.บ.กักพืช กรมวิชาการเกษตรได้รับการแจ้งเตือนจากจีนกรณีการปนเปื้อนของแมลงศัตรูพืชที่ติดไปกับลำไยส่งออกจึงได้จัดทำมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการปนเปื้อนของแมลงศัตรูพืช ณ โรงคัดบรรจุ โดยแบ่งการจัดการเป็น 2 ส่วน คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการ ผลจากการดำเนินการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองสุขอนามัยพืชลำไยสดส่งออกไปจีน ทำให้จีนยอมรับในมาตรการดังกล่าว  ส่งผลให้ไทยสามารถส่งออกลำไยผลสดไปจีนได้ต่อไป

 

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วันคล้ายวันสถาปนา  กรมวิชาการเกษตร ปีที่ 50

 

"ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3" กรมวิชาการเกษตรได้วิจัยปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวให้มีผลผลิตสูง คุณภาพดีเหมาะสำหรับการแปรรูป จนได้ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3 ให้ผลผลิตสูง  232 กิโลกรัมต่อไร่ ขนาดเมล็ดใหญ่ เหมาะสำหรับการเพาะถั่วงอก เกษตรกรนำไปปลูกในพื้นที่รวม 83,700 ไร่ ได้ผลผลิตถั่วเขียวจำนวน 11,878 ตัน สร้างรายได้ รวมมูลค่า 297 ล้านบาท ส่งผลให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและเสริมสร้างระบบการผลิตที่ยั่งยืน

 

การพัฒนาเครื่องพ่นสารป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดแบบอุโมงค์ลม ปัญหาหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาดมากกว่า 500,000 ไร่ มูลค่าความเสียหาย 3,400 ล้านบาท กรมวิชาการเกษตร ได้พัฒนาเครื่องพ่นสารแบบอุโมงค์ลมที่ใช้แรงลมความเร็วสูงช่วยทำให้ละอองสารตกสู่เป้าหมาย เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด และประหยัดสารควบคุมศัตรูพืชได้มากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ทำให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วันคล้ายวันสถาปนา  กรมวิชาการเกษตร ปีที่ 50

 

ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม  กรมวิชาการเกษตร ได้ศึกษาวิจัยพบเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีผลต่อการตายของตัวอ่อนไส้เดือนฝอยรากปม ซึ่งเป็นระยะสำคัญที่ก่อให้พืชเป็นโรครากปม นอกจากนี้ในเส้นใยของเห็ดเรืองแสงยังมีสารออกฤทธิ์อื่นๆ สามารถใช้ควบคุมโรครากปมที่มีสาเหตุจากไส้เดือนฝอยรากปมที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับพืช เช่น ฝรั่ง พริก มะเขือเทศ มะละกอ กล้วย มันสำปะหลัง  และพืชในวงศ์ผักชี

 

แอปพลิเคชันวินิจฉัยโรคบนใบมันสำปะหลัง งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ มาเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์เชิงลึกร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัล  พัฒนาโมเดลการจำแนกโรคที่แสดงบนใบมันสำปะหลัง พร้อมจัดทำเป็นระบบและคำแนะนำที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงผู้ใช้งานได้อย่างแพร่หลาย เป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร  ซึ่งการวินิจฉัยอาการจากโรคและแมลงศัตรูพืชต่างๆ ได้เบื้องต้นเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้การปลูกมันสำปะหลังมีคุณภาพ

 

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วันคล้ายวันสถาปนา  กรมวิชาการเกษตร ปีที่ 50

ผลิตภัณฑ์สารสกัดพืช สะเดา+หางไหล และว่านน้ำ+หางไหล นาโนเทคโนโลยี ป้องกันกำจัดแมลงในพืชตระกูลกะหล่ำ งานวิจัยนี้ได้นำสารสกัดจากพืชมาผสมรวมกันเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สูตรผสมสะเดา+หางไหล และว่านน้ำ+หางไหล เพื่อเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช ร่วมกับการนำนาโนเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพิ่มประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ของสารให้ได้ผลที่ดียิ่งขึ้น สนับสนุนนโยบายลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 

 

“นอกจากนี้ ยังมีผลงานเด่นที่สำคัญ ได้แก่ การใช้ประโยชน์งานวิจัยด้านการศึกษาสถานภาพพืชอนุรักษ์ : กล้วยไม้ดินสกุลเอื้องใบหมาก การค้นหาและพัฒนาเครื่องหมายสนิปส์ใหม่เพื่อร่นระยะเวลาการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังให้มีไซยาไนด์ต่ำต้านทานโรครากปมและโรคใบด่างมันสำปะหลัง และการผลิตผักสลัดในระบบ Plant factory

 

ทั้งนี้ทุกผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรที่นำมาจัดแสดงนิทรรศการนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยและเทคโนโลยีอีกจำนวนมากที่ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมาได้ถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรเพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ก้าวไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

 

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วันคล้ายวันสถาปนา  กรมวิชาการเกษตร ปีที่ 50

อนึ่ง กรมวิชาการเกษตร ได้เปิดเว็บไซต์ คลิกที่นี่ ร่วมส่งข้อความอวยพร