svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดเอกสารจ้างเหมา “การบินไทย” 30 ล้าน บินนำนายกเศรษฐาประชุมยูเอ็น

15 กันยายน 2566

สำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเอกสารจ้างเหมา “การบินไทย” แบบเฉพาะเจาะจง 30 ล้านบาท บินนำนายกเศรษฐาพร้อมคณะ 50 คนประชุมยูเอ็น นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา วันที่ 18-26 กย.นี้

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ออกประกาศให้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างการรับขนคนโดยสารทางอากาศโดยเครื่องบินพาณิชย์สำหรับภารกิจการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78 (UNGA78)ของนายกรัฐมนตรีและคณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมีใจความว่า ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนด จำนวน 1 ราย เข้ายื่นข้อเสนอเจรจาต่อรองราคา

สำหรับการจ้างการรับขนคนโดยสารทางอากาศโดยเครื่องบินพาณิชย์ สำหรับภารกิจการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78 ของนายกรัฐมนตรีและคณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

การจ้างการรับขนคนโดยสารทางอากาศโดยเครื่องบินพาณิชย์ สำหรับภารกิจการเข้าร่วมประชุม สมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78 ของนายกรัฐมนตรีและคณะ ดังกล่าว

"ผู้ได้รับการคัดเสือก ได้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)" ซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้ยื่นข้อเสนอครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติ และข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครบถ้วน ถูกต้อง

ตามเงื่อนไซที่หน่วยงานกำหนดในหนังสือเชิญซวน และเอกสาร การยื่นข้อเสนอโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และขอบเซตซองงาน ประกอบกับเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานจ้างดังกล่าว เป็นอย่างดี

โดยเสนอราคา ภายในวงเงิน 30,000,000. บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยจะเบิกจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามเส้นทางที่กำหนด ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 ลงนามโดย นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เปิดเอกสารจ้างเหมา “การบินไทย” 30 ล้าน บินนำนายกเศรษฐาประชุมยูเอ็น

สำหรับค่าใช้จ่ายในการทำการบินจากสนามบินสุวรรณภูมิไปนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา จะทำการบินขาไป จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -กรุงโตเกียว (ฮาเนดะ)-นครนิวยอร์ก ส่วนขากลับจะเป็นเส้นทางบินจากนิวยอร์ก-กรุงโตเกียว (ฮาเนดะ)-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รายละเอียดสำหรับค่าเช่าจ่ายในการเช่าเหมาลำเครื่องบินของการบินไทย วงเงิน 30 ล้านบาท 

  • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบิน เป็นเงิน 4,848,300.80 บาท
  • ค่าเชื้อเพลิงอากาศยาน เป็นเงิน 16,800,000.00 บาท
  • ค่าอาหารและเครื่องดื่มระหว่างบิน เป็นเงิน 1,479,520.00 บาท
  • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการภาคพื้น เป็นเงิน 3,065,955.20 บาท
  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เป็นเงิน 3,806,224.00 บาท

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางพรรคเพื่อไทย ได้เคยออกมาระบุว่าการที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ไม่ใช้เครื่องบิน Airbus 340 ของ กองทัพอากาศ (ทอ.) บินไปประชุม UNGA ที่ กรุงนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 18-26 กย.นี้ แต่ใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำ โดยเครื่องบินของการบินไทยไปแทนเนื่องจากค่าใช้จ่าย เครื่องบินทอ. สูงกว่าหลายล้านบาท

รวมทั้งเครื่องทอ. แม้จะมีที่นั่ง First Class แต่ก็มีจำนวนน้อย ขณะที่ที่นั่ง Business Class เสียหลายที่นั่ง จึงไม่เพียงพอ กับคณะเนื่องจากเป็นการเดินทางต้องใช้เวลานาน 19-20 ชม. ดังนั้น นายกฯ จึงเลือก เช่าเหมาลำการบินไทย ไปแทน โดยจะนั่งในชั้น Business Class เช่นกัน ไม่เกี่ยงว่าต้องนั่ง First Class เท่านั้น

ทั้งนี้เมื่อปี 2559 เมื่อครั้งที่พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ และคณะ เดินทางไปประชุมที่มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น แจ้งค่าเดินทางไปยังมลรัฐฮาวาย ดัวยการเช่าเครื่องบินเหมาลำเครื่องบินโบอิ้ง 747 ของการบินไทย โดยราคากลางวงเงิน 20 ล้านบาท