สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคนไทย 150 อัตรา

25 มิ.ย. 2566 | 02:53 น.

สิงคโปร์ แอร์ไลน์ ประกาศเปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน คนไทย 150 อัตรา เริ่มรับตั้งแต่สมัคร 26 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2566 นี้ดูรายละเอียดขั้นตอนการรับสมัคร คุณสมบัติ สวัสดิการณ์ต่างๆคลิ๊กที่นี่

กรมการจัดหางานได้รับการประสานจากสํานักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ให้ดําเนินการจัดหาคนไทยไปทํางานกับนายจ้าง บริษัท Singapore Airlines Limited ซึ่งประกอบกิจการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ของประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นพนักงานของสิงคโปร์ แอร์ไลน์

ตําแหน่งงาน

 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (flight stewardess) จํานวน 150 อัตรา 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 • สัญชาติไทย 
 • จบการศึกษาระดับปริญญา 
 • เพศหญิง ส่วนสูง 158 เซนติเมตรขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานและประจําการที่ประเทศสิงคโปร์ได้
 • มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ (TOEIC คะแนนขั้นต่ำ 500 หรือ TOEFL คะแนนขั้นต่ำ 500 หรือ IELTS คะแนนขั้นต่ำ least 6)
 • ผู้สมัครที่สามารถพูดภาษาต่างประเทศอื่น ๆ นอกจากภาษาอังกฤษ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ด้านงานบริการจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 

สิงคโปร์ แอร์ไลน์

อัตราค่าจ้าง 

 • ค่าจ้างพื้นฐาน 1,450 เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือน หรือประมาณ 36,956 บาทต่อเดือน (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2566 : 1 เหรียญสิงคโปร์ เท่ากับ 25.4872 บาท) 

เงื่อนไขการจ้างและสวัสดิการ

 • ระยะเวลาจ้างงาน 5 ปี
 • ชั่วโมงการทํางาน 100 ชั่วโมงใน 14 วัน หรือ 200 ชั่วโมงใน 28 วัน
 • บริษัทจัดที่พักให้ภายใน 7 วันแรก เมื่อไปถึงประเทศสิงคโปร์
 • บริษัทจัดอาหารให้
 • การทํางานล่วงเวลาจะได้รับค่าตอบแทน 2.5 เท่า เมื่อเครื่องบินล่าช้า (delayed) เกิน 14 ชั่วโมงของการทํางาน แต่ไม่เกิน 18 ชั่วโมง และค่าตอบแทน 3 เท่า เมื่อทํางานเกิน 18 ชั่วโมง
 • การรักษาพยาบาลได้ตามกฎหมายแรงงานของสิงคโปร์โดยมีการจ่ายร่วมกัน
 • วันลาพักผ่อน 21 วันต่อปี
 • บัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวไป (กรุงเทพฯ-สิงคโปร์) เมื่อลงลายมือชื่อในสัญญาจ้าง และบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวกลับ (สิงคโปร์-กรุงเทพฯ) เมื่อทํางานจนครบสัญญาจ้าง
 • ความคุ้มครองด้านการประกันตามกฎหมายแรงงานสิงคโปร์กําหนด
 • นายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมระหว่างการทํางานในสิงคโปร์ตามที่กฎหมายสิงคโปร์กําหนด
 • นายจ้างยินดีที่จะใช้สัญญาจ้างที่ยื่นรับรองฉบับนี้ เป็นสัญญาการจ้างงานเพียงฉบับเดียว ในการพิจารณาความระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง

ลักษณะการปฏิบัติงาน

 • ให้บริการผู้โดยสารของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ทุกเส้นทางระหว่างประเทศทั่วโลก รวมถึงการดําเนินการสายการบินเที่ยวบินพิเศษหรือเหมาลํา และภารกิจอื่น ๆ ในภาคอากาศหรือภาคพื้นดิน

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัครงาน

 • ให้ยื่น Resume หรือ Curriculum Vitae (CV) ฉบับภาษาอังกฤษ โดยสแกนรูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 6 นิ้ว ลงในเอกสารดังกล่าวให้เรียบร้อย สําหรับเอกสารอ้างอิงอื่น ๆ ที่จําเป็น นายจ้างจะให้ยื่น เพิ่มเติมภายหลัง

กําหนดการรับสมัครและการคัดเลือก

 • วันที่ 26 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2566 ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถยื่นใบสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ของบริษัท Singapore Airlines Limited ทางเว็บไซต์ www.singaporeair.com.sg/career
 • วันที่ 1-20 สิงหาคม 2566 บริษัทจะแจ้งผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้น ให้ส่ง VDO แนะนําตัวเพิ่มเติม
 • วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป บริษัทจะนัดผู้สมัครที่มีสิทธิสอบ ให้เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 • วันที่ 9-10 กันยายน 2566 บริษัทจะคัดเลือกผู้สมัคร โดยการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ด้วยภาษาอังกฤษ สถานที่สอบ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพมหานคร
 • วันที่ 13 กันยายน 2566 บริษัทจะแจ้งรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้กรมการ จัดหางานทราบ เพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 • วันที่ 25 กันยายน 2566 บริษัทจะแจ้งผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตรวจสุขภาพ ที่โรงพยาบาลสมิติเวช กรุงเทพมหานคร
 • วันที่ 9 ตุลาคม 2566 บริษัทจะแจ้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสุขภาพ ดําเนินการ เรื่องขอใบอนุญาตการทํางานและวีซ่าจากกระทรวงแรงงาน ณ ประเทศสิงคโปร์

ทั้งนี้ การติดต่อกับผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในขั้นตอนต่าง ๆ บริษัทจะประสาน โดยตรงทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้สมัคร สําหรับกําหนดการดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และความเหมาะสม

การประกาศผลการสอบคัดเลือก

กรมการจัดหางานจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน ทางเว็บไซต์ คลิ๊ก และเฟซบุ๊ก : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง ภายในวันที่ 25 กันยายน 2566

สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคนไทย สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคนไทย 150 อัตรา สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคนไทย 150 อัตรา