เปิดแผน 5 ปี อพท.มุ่งยกศักยภาพพื้นที่พิเศษสู่เกณฑ์สากล

13 มิ.ย. 2566 | 06:35 น.

เปิดแผน 5 ปี อพท.มุ่งยกศักยภาพพื้นที่พิเศษสู่เกณฑ์สากล มุ่งกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นผ่านกลไกพัฒนายั่งยืน คาดปี 66 จะมีนักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมเยือนกว่า 23.91 ล้านคน

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เปิดเผยว่า อพท.จะดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2566 - 2570) ครอบคลุมการดำเนินงานใน 6 พื้นที่พิเศษของ อพท. 

โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566 เป็นต้นไป ภายใต้ 249 โครงการ รวมงบประมาณกว่า 1.96 หมื่นล้านบาท กระจายลงไปยังหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวให้มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพและเกิดความยั่งยืน

รวมถึงนำความรู้ด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ตามกลไกลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โดยขับเคลื่อนร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

สำหรับแผนการดำเนินงานภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ ได้บรรจุ 249 โครงการ ประกอบด้วย 

 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามวัตถุประสงค์การประกาศพื้นที่พิเศษ 52 โครงการ 
 • ยุทธศาสตร์การสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว 52 โครงการ 
 • ยุทธศาสตร์การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 38 โครงการ 
 • ยุทธศาสตร์การสนบัสนุนและส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวสีเขียว 33 โครงการ 
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และสร้างความร่วมมือเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 31 โครงการ 
 • ยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถของห่วงโซ่การท่องเที่ยวและกลไกการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 43 โครงการ 

เปิดแผน 5 ปี อพท.มุ่งยกศักยภาพพื้นที่พิเศษสู่เกณฑ์สากล

โดยจะดำเนินงานใน 6 พื้นที่พิเศษ ได้แก่ 

 • พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง 
 • พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง 
 • พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมรดกโลกสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร 
 • พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย 
 • พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน 
 • พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทองและพื้นที่เชื่อมโยง 

สำหรับเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่พิเศษฯ ภายใต้แผนยุทธศาตร์ 5 ปี คือ การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว และผู้มาเยือน รวมถึงรายได้ให้เกิดขึ้นในพื้นที่พิเศษ โดยคาดว่าในปี 2566 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมเยือน ทั้งสิ้น 23.91 ล้านคน ที่จะสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 182,130 ล้านบาท 

และตั้งเป้าหมายในปี 2570 ซึ่งเป็นปีที่สิ้นสุดแผน จะมีนักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมเยือนในพื้นที่พิเศษฯ สะสมเพิ่มขึ้นเป็น 31.27 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้น 30.78% จากปี 2566 ในขณะที่รายได้จากการท่องเที่ยว คาดการณ์ว่าจะมีรายได้ 262,393 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 44.07% จากปี 2566 

เปิดแผน 5 ปี อพท.มุ่งยกศักยภาพพื้นที่พิเศษสู่เกณฑ์สากล

อย่างไรก็ดี การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษฯ อพท. จะนำหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานสากลมาใช้เพื่อยกระดับ ให้เกิดความเชื่อมั่นและเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย 

 • การใช้เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) โดยมีเป้าหมายให้แหล่งท่องเที่ยวขึ้นสู่แหล่งท่องเที่ยวเป้าหมาย TOP100 ของโลก 
 • การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษไปสู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UCCN) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยว
 • การใช้มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (STMS) ที่อพท. พัฒนาขึ้น ได้รับการรับรองในระดับสากล 
 • เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand) รวมถึงเครื่องมือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism by DASTA) ซึ่งสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน สร้างสมดุลทางสังคมระหว่างประชาชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว

นอกจากนี้ อพท. ยังมีขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ รายพื้นที่ เพื่อต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกับ อพท. เพื่อทำการติดตามประเมินผลในรายปีและรายสามปี โดยมีสำนักงานพื้นที่พิเศษของ อพท. เป็นผู้ประสานงานหลักในการผลักดันให้เกิดการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ พร้อมกับการถ่ายโอนภารกิจให้กับหน่วยงานในท้องถิ่น หรือการร่วมกันดำเนินงานในระยะต่อไป ให้สอดรับกับบริบทของพื้นที่เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง