สหพัฒน์ ปรับโครงสร้างใหญ่ SPI ตั้งลูกหม้อ-คนรุ่นใหม่คุมบังเหียน

25 มี.ค. 2567 | 04:40 น.

เครือสหพัฒน์ ปรับโครงสร้างใหญ่ “สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง” ตั้ง “วิชัย กุลสมภพ” นั่งเก้าอี้ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดันลูกหม้อและคนรุ่นใหม่ นำทัพรุกเติบโตอย่างยั่งยืน

รายงานจากบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI บริษัทในเครือสหพัฒน์ เปิดเผยว่า SPI ประกาศเดินหน้าองค์กรมุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยแต่งตั้งผู้บริหารชุดใหม่มีนายวิชัย กุลสมภพ นั่งเก้าอี้ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมดันลูกหม้อและสนับสนุนผู้บริหารรุ่นใหม่ขึ้นมาบริหารองค์กร

 ผู้บริหารชุดใหม่สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ประกอบด้วย

1. คุณวิชัย กุลสมภพ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. คุณสนทยา ทับขันต์ กรรมการผู้จัดการ

3. คุณวรยศ ทองตัน กรรมการผู้จัดการ

4. คุณสุธิดา จงเจนกิจ กรรมการผู้จัดการ

5. คุณทินกร บุนนาค ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

6. คุณเกษรา สั่มกาญจนรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

7. คุณพงศ์เทพ โรหิตะศุน ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน

สหพัฒน์ ปรับโครงสร้างใหญ่ SPI ตั้งลูกหม้อ-คนรุ่นใหม่คุมบังเหียน

นายวิชัย กุลสมภพ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า SPI มุ่งมั่นสร้างความสำเร็จด้วยการรวมพลังและการแบ่งปันอย่างเหมาะสม ดังนั้นกลยุทธ์ต่อจากนี้ จะต่อยอดขยายโอกาสในการเติบโต (Diversified) ผ่านการลงทุนในธุรกิจต่างๆ

อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ KingBridge Tower อาคารสำนักงานให้เช่าเกรด A และ KINGSQUARE Community ชุมชนตัวอย่างที่เพียบพร้อมในย่านพระราม 3 นอกจากนี้ยังมีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ร่วมทุนดำเนินธุรกิจพัฒนาผลิตและจำหน่ายแผงวงจรพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงกับกลุ่มบริษัท Zhen Ding Tech โดยยึดหลักการเติบโตอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคม จะไม่ลงทุนในธุรกิจที่เบียดเบียนสังคม

ขณะเดียวกันในเครือสหพัฒน์ จากเดิมที่เชี่ยวชาญในการทำธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคแบบ Vertical หรือการนำวัตถุดิบมาผลิตและจำหน่ายครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ แต่ปัจจุบันสำหรับธุรกิจใหม่ๆ ที่จะลงทุน จะมีการขยายธุรกิจในแนว Horizontal มองหาธุรกิจใหม่ๆมากขึ้น

สหพัฒน์ ปรับโครงสร้างใหญ่ SPI ตั้งลูกหม้อ-คนรุ่นใหม่คุมบังเหียน

สำหรับ “สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง” ถือเป็นหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนการลงทุนและการขยายธุรกิจในเครือสหพัฒน์ ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “คนดี สินค้าดี สังคมดี” ส่งเสริมการสร้างงานที่มีคุณค่า พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ สร้างสินค้าและบริการที่ดีสู่ผู้บริโภค โดยปัจจุบันบริษัทฯ ให้ความสำคัญที่จะมุ่งเน้นพัฒนาใน 3 ด้านหลัก ได้แก่

  • Industrial Park Development Business มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำด้านการพัฒนาที่ดินสำหรับอุตสาหกรรม เปรียบเสมือนแกนหลักของธุรกิจ เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตของธุรกิจในเครือสหพัฒน์ พร้อมกับการพัฒนาชุมชน วัด และโรงเรียนโดยรอบ รวมทั้งเป็นฐานที่ตั้งให้พาร์ทเนอร์มีที่ดินผลิตสินค้า รวมทั้งการช่วยเหลือพาร์ทเนอร์ในการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถเติบโตไปด้วยกันกับสังคมที่เกื้อกูลกันอย่างยั่งยืน
  • Investment & Partnership Business มองหาแหล่งลงทุนใหม่ๆที่หลากหลาย การเปิดกว้างต่อการลงทุนเพื่อขยายตัวทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืน ที่นำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม โดยไม่เบียดเบียน และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
  • Shared Service Business แบ่งปันองค์ความรู้ ต่อยอดความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกเครือสหพัฒน์ โดยผนึกกำลังความแข็งแกร่งภายในองค์กร เสริมจุดแข็ง เพื่อที่จะสามารถขยายองค์ความรู้ต่างๆให้กับบริษัทภายในเครือ สร้างพลังแห่งการเติบโตของเครือข่ายไปพร้อมกัน
  • สหพัฒน์ ปรับโครงสร้างใหญ่ SPI ตั้งลูกหม้อ-คนรุ่นใหม่คุมบังเหียน

นายวิชัย  กล่าวอีกว่า สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับช่วยเหลือชุมชนและสังคมรอบข้างมาโดยตลอด นอกจากกลยุทธ์ใหม่ที่จะเลือกลงทุนในธุรกิจที่ไม่เบียดเบียนสังคม ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงสวนอุตสาหกรรม ที่มุ่งขยายความเจริญให้เข้าถึงชุมชนโดยรอบที่เข้าไปทำธุรกิจ รักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างงานให้กับคนในชุมชน การดำเนินธุรกิจต่อจากนี้จะเดินหน้าภายใต้คุณค่าร่วม (Shared Values) ‘มองไกล น้ำใจ สัญญา’ ด้วยความเชื่อที่ว่า

  • ผู้ "มองไกล" ย่อมมองเห็นประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์เฉพาะส่วนตน
  • ผู้มี "น้ำใจ" ย่อมไม่เอาเปรียบ เปี่ยมด้วยเพื่อน ไม่มีศัตรู
  • ผู้รักษา "สัญญา" ย่อมดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ และมีเครดิตในสังคม

ทั้งนี้บริษัทจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทซึ่งเป็นหัวใจหลักขององค์กร ทั้งเรื่ององค์ความรู้และเรื่องทักษะทั้ง Soft Skill และ Hard Skill เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการดำเนินธุรกิจของเครือสหพัฒน์ที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นสิ่งแรก มุ่งหวังเป็นองค์กรที่หล่อหลอมคนดี คนเก่ง ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ