ตระกูล “โชควัฒนา” ตั้ง “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” นั่งบอร์ด “สหพัฒนพิบูล”

20 ม.ค. 2567 | 05:30 น.

“สหพัฒนพิบูล” ยักษ์คอนซูเมอร์ แต่งตั้ง “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” นั่งรองประธานกรรมการแทนที่ “บุญปกรณ์ โชควัฒนา” มีผล 19 ม.ค. 67

บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) หรือ SPC รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9 ได้มีมติแต่งตั้ง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ดํารงตําแหน่งกรรมการ และรองประธานกรรมการ แทนนายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ที่ขอลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้  บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)  เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ด้วยระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกช่องทางการขาย และมีเครือข่ายกว้างขวางในการกระจายสินค้าหลายรายการและหลากหลายแบรนด์สู่ครอบครัวคนไทยทั่วประเทศ

ตระกูล “โชควัฒนา” ตั้ง “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” นั่งบอร์ด “สหพัฒนพิบูล”

โดยผลประกอบการของ SPC ในงวด 9 เดือน ปี 2566 มีรายได้รวม 28,590 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,848 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6.92% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 26,741 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 1,447 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.89%

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) ประกอบไปด้วย

 • นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
 • นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร
 • นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  กรรมการ/รองประธานกรรมการ
 • นางผาสุข รักษาวงศ์  กรรมการ/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
 • นายเวทิต โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
 • ตระกูล “โชควัฒนา” ตั้ง “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” นั่งบอร์ด “สหพัฒนพิบูล”
 • นายบุญฤทธิ์  มหามนตรี กรรมการ
 • นางสาวศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์ กรรมการ
 • นางชัยลดา ตันติเวชกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ
 • นายเพชร พะเนียงเวทย์ กรรมการ
 • นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา  กรรมการ
 • นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ กรรมการอิสระ
 • นายวศิน เตยะธิติ กรรมการอิสระ
 • นายวิชิต ตันติอนุนานนท์ กรรมการอิสระ
 • นายแพทย์วิชัย เจริญวงศ์ กรรมการอิสระ
 • นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ กรรมการอิสระ

ตระกูล “โชควัฒนา” ตั้ง “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” นั่งบอร์ด “สหพัฒนพิบูล”