svasdssvasds

“ปัญญาภิวัฒน์ฯ” คว้าอันดับ 1 ม.เอกชนที่ชำระหนี้ กยศ. ดีสุด

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
29 ก.ย. 2565 เวลา 6:45 น.

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ยืนหนึ่ง มหาวิทยาลัยเอกชนที่ชำระเงินคืน กยศ. ดีที่สุด จากการจัดอันดับ 25 สถานศึกษาของประเทศ ขณะที่ ม.พระเยา คว้าที่ 1 ทั่วประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)  เปิดเผยว่า พีไอเอ็ม  เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียว ที่ติดการจัดอันดับข้อมูลสถานศึกษาที่มีอัตราการชำระเงินคืน กยศ. ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ โดยการจัดอันดับของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีงบประมาณ 2565 

 

นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน  สถาบันฯ ในฐานะของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการส่งมอบโอกาสทางการศึกษา ด้วยทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างบุคคลคุณภาพ รวมถึงการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมจากกิจกรรมต่างๆ สม่ำเสมอ และ กยศ. เป็นกองทุนจากกลไกภาครัฐที่ช่วยเติมเต็มให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง สร้างอนาคตที่ดีอย่างเท่าเทียม เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติโดยรวม

 

ทั้งนี้พีไอเอ็ม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในรูปแบบมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ (Corporate University) นำเสนอรูปแบบการศึกษาใกล้ชิดกับภาคธุรกิจ  มุ่งสร้างมืออาชีพด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทฤษฎีควบคู่การปฏิบัติงานจริง (Work-based Education) จึงสามารถบ่มเพาะให้ผู้เรียนมีศักยภาพทั้งทักษะด้านอาชีพ (Professional skills)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์

ทักษะด้านสังคม (Social Skills) และทักษะด้านการดำเนินชีวิต (Life Skills) สู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมทำงานได้ทันที (Ready to Work)  โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีส่วนสำคัญในการเสริมโอกาสทางการศึกษาสู่เยาวชนเพิ่มขึ้น จากการสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ เพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงอย่างยั่งยืน

 

รวมถึงสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว  ประกอบกับบัณฑิตพีไอเอ็ม มีอัตราการได้งานทำหลังจบการศึกษาสูงถึงกว่า 98% ส่งผลให้มีความพร้อมในการชำระหนี้คืนกลับมาหมุนเวียนส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษารุ่นถัดไปได้

 

ในปี 2564 ที่ผ่านมา พีไอเอ็มได้รับรางวัลอันดับที่ 1 สถานศึกษาต้นแบบกลุ่มภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ต้นแบบที่ดีของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในงานคัดเลือกรางวัลกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสรรหาผู้ที่เป็นต้นแบบที่ดี (Role Model) ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า กยศ. และสถานศึกษา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)

โดยรางวัลดังกล่าวเกิดจากการสนับสนุนและเข้าร่วมดำเนินงานของกองทุนฯ ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎระเบียบตามที่กองทุนฯ กำหนด รวมถึงปลูกฝังให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมอันเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ รวมถึงผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมหรือโครงการที่ดำเนินการ

 

สามารถนำนวัตกรรม ศักยภาพ และจุดเด่นในด้านที่นักศึกษาได้ศึกษานำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมจิตสาธารณะ สามารถเป็นต้นแบบให้กับบุคคลและองค์กรอื่นๆ ได้ ซึ่งเป็นความน่ายินดีและความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนสำคัญในการร่วมสร้างประโยชน์แก่สังคม ทั้งนี้พีไอเอ็มพร้อมมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนเก่งและคนดี 

 

ด้านนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวว่า กองทุนได้จัดอันดับข้อมูลการชำระหนี้ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน จำนวน 313 แห่ง พบว่ามีอัตราเงินต้นค้างชำระเฉลี่ย 61% โดยมีรายชื่อสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ

 

โดยมหาวิทยาลัยที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุดเป็นอันดับแรก ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา และมีมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับคือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

“ปัญญาภิวัฒน์ฯ” คว้าอันดับ 1 ม.เอกชนที่ชำระหนี้ กยศ. ดีสุด

ทั้งนี้สถานศึกษามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการสร้างวินัยและปลูกฝังความรับผิดชอบให้กับนักเรียน นักศึกษาที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ โดยกองทุนขอชื่นชมสถานศึกษาทุกแห่งที่ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานกองทุนและมีส่วนในการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบให้แก่ผู้กู้ยืม จนทำให้กองทุนได้รับชำระเงินคืนกลับมาหมุนเวียนเพียงพอในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง

 

ปัจจุบัน กองทุนได้ให้โอกาสแก่นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 6,284,005 ราย เป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 702,309 ล้านบาท ประกอบด้วย ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษา/ปลอดหนี้ 986,668 ราย ผู้กู้ที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว 1,669,129 ราย ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,559,421 ราย และผู้กู้เสียชีวิต/ทุพพลภาพ 68,787 ราย

 

สำหรับผลการให้กู้ยืมในปีการศึกษา 2565 มีนักเรียน นักศึกษาได้รับอนุมัติให้กู้ยืมจำนวน 638,132 ราย รวมเป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 38,879 ล้านบาท และสำหรับผลการรับชำระหนี้ในปีงบประมาณ 2565 กองทุนได้รับชำระเงินคืนแล้วกว่า 27,844 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2565)

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด