"ส.เพื่อนชุมชน" ยกระดับสาหกิจชุมชนระยองสร้างเศรษฐกิจฐานรากยั่งยืน

20 มิ.ย. 2567 | 03:41 น.

"ส.เพื่อนชุมชน" ยกระดับสาหกิจชุมชนระยองสร้างเศรษฐกิจฐานรากยั่งยืน เดินหน้าผนึกพันธมิตรผ่านโครงการสมาคมเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 9 ประจำปี 67 มุ่งสร้างรายได้ลดเหลื่อมล้ำ

นายทศพร บุณยพิพัฒน์ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการขยายกลุ่มการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน (วสช.) จังหวัดระยอง 

ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการผ่านโครงการสมาคมเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 9 ประจำปี 2567 โดยร่วมกันเป็นพี่เลี้ยง ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรจากการนำนวัตกรรมเข้ามายกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ การวิเคราะห์ต้นทุน รวมถึงขยายและเพิ่มช่องทางการตลาด ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดได้อย่างยั่งยืน

สำหรับการพัฒนายกระดับศักยภาพ วสช. ซึ่งถือเป็นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดระยอง โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ปี 2559-2566 มีผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา วสช. ไปแล้วทั้งหมด 8 รุ่น รวม 64 กลุ่ม สร้างรายได้สะสมกว่า 96 ล้านบาท 
 

อย่างไรก็ดี ปี 67 นี้ มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมจำนวน 8 กลุ่ม ประกอบด้วย 

"ส.เพื่อนชุมชน" ยกระดับสาหกิจชุมชนระยองสร้างเศรษฐกิจฐานรากยั่งยืน

  • วิสาหกิจชุมชนแปรรูปโกโก้ ชุมชนเกาะกก พื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
  • วิสาหกิจชุมชนมุมดินฟาร์มเกษตร พื้นที่เทศบาลเมืองบ้านฉาง 
  • วิสาหกิจชุมชนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเนินพระ พื้นที่เทศบาลตำบลเนินพระ 
  • วิสาหกิจชุมชนสวนป้านุลุงไก่เกษตรอินทรีย์ พื้นที่เทศบาลตำบลสำนักท้อน 
  • วิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรผสมผสานฐานเรียนรู้สวนคุณย่า พื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
  • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนิลระกา พื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแลง 
  • วิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมศูนย์การเรียนรู้เพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลชุมชนวัดพลา พื้นที่เทศบาลตำบลพลา 
  • วิสาหกิจชุมชนศูนย์อนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นระยองและเครือข่ายกลุ่มทอผ้าพื้นถิ่น พื้นที่เทศบาลตำบลเพและเทศบาลตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมาพัฒนา 

โดยได้ต่อยอดองค์ความรู้ ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยจากสถาบันการศึกษา  หน่วยงานภาครัฐ  และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  

"โครงการดังกล่าวขับเคลื่อนผ่านการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพิ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ สอดรับกับทิศทางการพัฒนาธุรกิจแบบ BCG โมเดล ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง"