ขนส่งทางบก จ่อขึ้นค่าธรรมเนียม "ป้ายทะเบียนรถ" หลังใช้มานาน 45 ปี

29 พ.ค. 2567 | 12:01 น.

กรมการขนส่งทางบก เตรียมปรับขึ้นค่าธรรมเนียม "ป้ายทะเบียนรถ" หลังจากใช้มานาน 45 ปี ทนต้นทุนในปัจจุบันไม่ไหว ลุยเปิดรับฟังความคิดเห็น ก่อนแก้ไขกฎหมาย พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมการขนส่งทางบก เตรียมปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ครั้งใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ) แล้วตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 นี้

สำหรับเหตุผลของการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ ครั้งใหม่นั้น เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ได้บังคับใช้เป็นเวลานานมากกว่า 45 ปีแล้ว ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับสภาพต้นทุนในการผลิตแผ่นป้ายทะเบียนรถในปัจจุบัน

ดังนั้น กรมการขนส่งทางบก จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตแผ่นป้ายทะเบียนรถในปัจจุบัน โดยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ ดังนี้

  • กรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถพื้นแผ่นป้ายปกติ แผ่นละ 500 บาท 
  • แผ่นป้ายทะเบียนรถพื้นแผ่นป้ายที่มีรูปภาพเสมือนของแท้จริง (Graphic) แผ่นละ 1,000 บาท 

ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเพียงการกำหนดเพดานของค่าธรรมเนียมดังกล่าว ซึ่งกระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกจะได้ดำเนินการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมซึ่งไม่เกินเพดานตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพต้นทุนในการผลิตแผ่นป้ายทะเบียนรถในปัจจุบัน และไม่มีผลกระทบต่อประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของรถต่อไป

อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ได้มีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแนบท้ายพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ดังนี้

(3) แผ่นป้ายทะเบียนรถ แผ่นละ 100 บาท

(3.1) การขอใช้หมายเลขทะเบียนรถ

(ก) การขอใช้หมายเลขทะเบียนที่ออกให้ สำหรับรถคันหนึ่งมาใช้กับรถอีก คันหนึ่ง ครั้งละ 1,000 บาท

(ข) การขอใช้หมายเลขทะเบียนซึ่ง ยังไม่เคยออกให้สำหรับรถคั้นใด มาใช้กับรถที่จดทะเบียนแล้ว ครั้งละ 1,000 บาท

(ค) การขอใช้หมายเลขทะเบียน ที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษที่ได้จากการประมูล ตามมาตรา 10/1 กับกรณีตาม (ก) หรือ (ข) ครั้งละ 3,000 บาท

รายละเอียด : (ร่าง) พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ)