“เผ่าภมูิ” รมช.คลัง สั่ง “สคร.” เร่งแก้รัฐวิสาหกิจขาดทุน-ปรับพอร์ตหุ้น

21 พ.ค. 2567 | 10:36 น.

“เผ่าภูมิ” มอบนโยบาย สคร. ลุยแก้รัฐวิสาหกิจขาดทุน - ปรับพอร์ตหุ้น –พร้อทแก้เกณฑ์ประเมิน เร่งรัดลงทุน เบิกจ่ายตามเป้า 95%

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเปยว่า ไเ้มอบนโยบายแก่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยมีนายธิบดี วัฒนกุล ผู้อำนวยการ สคร. และคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับและรับมอบนโยบาย ดังนี้

1. ทบทวนบทบาทรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน มีภารกิจทับซ้อน และไม่มีประสิทธิภาพ โดยให้ สคร. ร่วมกับกระทรวงเจ้าสังกัด ปรับบทบาทของรัฐวิสาหกิจ 8 แห่ง ได้แก่ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร องค์การคลังสินค้า องค์การตลาด องค์การสุรา โรงงานไพ่ โรงพิมพ์ตำรวจ อู่กรุงเทพ สหโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อเสนอ คนร.

2. ปรับเกณฑ์ประเมินรัฐวิสาหกิจเพื่อคำนวณโบนัส ให้จ่ายตามสัดส่วนของช่วงระดับคะแนน (Prorate) และลดน้ำหนักปัจจัยผลกำไร แต่เพิ่มน้ำหนักปัจจัยการสนับสนุนนโยบายรัฐในการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะแบงค์รัฐ และเร่งปรับกลุ่มประเมินรัฐวิสาหกิจ

3. เร่งเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจให้ตามเป้า ให้ตัวเลขการเบิกจ่าย 95% เป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารสูงสุด และติดตามให้นำส่งเงินให้คลังตามเป้า

4. ทบทวนหลักทรัพย์ของรัฐที่กระทรวงการคลังถือครอง ทั้งที่ควรถือครองไว้ เช่น หุ้นที่มีศักยภาพ หุ้นที่ภาครัฐมีนโยบายต้องถือครอง และที่ไม่มีความจำเป็นต้องถือครอง และควรจำหน่ายออก เช่น หุ้นที่ได้รับจากการยึดทรัพย์ หรือนิติเหตุ เร่งทำแนวทางการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ และแผนการลงทุนที่สร้างผลกำไรให้แก่รัฐ

5. ผลักดัน ติดตาม เร่งรัด โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) เป้าหมาย 47,000 ล้านบาท เพื่อเป็นทางเลือกแหล่งเงินทุน นอกจากงบประมาณ

6. กระจายโครงการ PPP ไปยังภูมิภาค และขยาย PPP ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะด้านอื่นๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านที่อยู่อาศัยหรือสิ่งอํานวยความสะดวกผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาส