วิธียื่นคำขอกู้ "เงินกู้สร้างสุข" สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์-เครดิดยูเนี่ยน

15 เม.ย. 2567 | 17:52 น.

เช็กวิธียื่นคำขอกู้ผ่านระบบ e-service "โครงการเงินกู้สร้างสุข ปลดทุกข์หนี้นอกระบบ" และวิธีคำนวณดอกเบี้ย สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์-สหกรณ์เครดิดยูเนี่ยนที่สนใจร่วมโครงการ

ฐานเศรษฐกิจ ตรวจสอบวิธีการยื่นคำขอกู้ผ่านระบบ e-service และวิธีคำนวณดอกเบี้ย "โครงการเงินกู้สร้างสุข ปลดทุกข์หนี้นอกระบบ" ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

วิธียื่นคำขอกู้ \"เงินกู้สร้างสุข\" สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์-เครดิดยูเนี่ยน

หลังจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ออกมาเปิดเผยข่าวดีและเชิญชวนว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชิญชวนสหกรณ์ออมทรัพย์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ กู้เงินเป็นทุนช่วยลูกจ้างปลดหนี้นอกระบบ พัฒนาคุณภาพชีวิตในโครงการพิเศษ “โครงการเงินกู้สร้างสุข ปลดทุกข์หนี้นอกระบบ” 

มีวงเงินกู้ 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเพียงร้อยละ 0.50 – 1.50 ต่อปี สำหรับโครงการพิเศษนี้มีระยะเวลาในการยื่นคำขอกู้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นี้ เท่านั้น 

ข้อมูลจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ระบุว่า ได้มีการออก "ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เรื่อง โครงการเงินกู้สร้างสุข ปลดทุกข์หนี้นอกระบบ" โดยที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน มีมติจากการประชุม ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 

วิธียื่นคำขอกู้ \"เงินกู้สร้างสุข\" สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์-เครดิดยูเนี่ยน

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ลงนามโดย นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

เห็นชอบให้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานจัดทำโครงการเงินกู้สร้างสุข ปลดทุกข์หนี้นอกระบบ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสุขและช่วยเหลือให้ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิดยูเนี่ยนในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ

ในการนำไปปลดเปลื้องหนี้สิน หรือลงทุนประกอบอาชีพเสริม เพื่อพัฒนารายได้แก่ตนเองและครอบครัวทำให้แรงงานได้รับสวัสดิการที่ดี สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างรากฐานความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน จึงออกประกาศ โดยมีเนื้อหาโดยสรุปที่น่าสนใจ

 • โครงการเงินกู้สร้างสุข ปลดทุกข์ หนี้ นอกระบบ มีวงเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการจำนวน 50 ล้านบาท
 • มีระยะเวลาในการยื่นคำขอกู้เงินตามโครงการตั้งแต่วันที่ประกาศ
 • ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 หรือจนกว่าจะมีสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตเนี่ยนในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจใช้บริการครบตามวงเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการ
 • ให้สหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจสามารถยื่นคำขอกู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานตามโครงการเงินกู้สร้างสุข ปลดทุกข์หนี้นอกระบบ เพื่อนำไปให้บริการเงินกู้แก่ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ไม่เกินแห่งละ 10 ล้านบาท
 • ระยะเวลาการส่งชำระคืนภายใน 3  ปี โดยผ่อนส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้เป็นงวดรายเดือน ดังนี้
  • ปีที่ 1 งวดที่ 1 ถึง งวดที่ 12 ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี
  • ปีที่ 2 งวดที่ 13 ถึง งวดที่ 24 ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี
  • ปีที่ 3 งวดที่ 25 ถึง งวดที่ 36 ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี

ทั้งนี้ การให้บริการเงินกู้ ให้สหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจให้บริการเงินกู้แก่ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ไม่เกินคนละ 1 แสนบาท

 

ดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสหกรณ์ที่ไม่เคยใช้บริการ

กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจรายใหม่ที่ยังไม่เคยใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงานให้ผ่อนส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้เป็นงวดรายเดือน ดังนี้

 • ปีที่ 1 งวดที่ 1 ถึง งวดที่ 3 ชำระเฉพาะเงินต้น (ไม่คิดดอกเบี้ย)
  • งวดที่ 4 ถึง งวดที่ 12 ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี
 • ปีที่ 2 งวดที่ 13 ถึง งวดที่ 24 ชำระเงินตันพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี
 • ปีที่ 3 งวดที่ 25 ถึง งวดที่ 36 ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี

 

สนใจเข้าร่วมโครงการ

สหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต้องจัดทำคำขอกู้เงินยื่นต่อกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานพร้อมรายละเอียดของโครงการหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์การให้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ทั้งคณะและผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์เป็นผู้ค้ำประกันการกู้เงิน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการต้องให้บริการเงินกู้กับสมาชิกในอัตราต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยประเภทเงินกู้สามัญที่เรียกเก็บจากสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ต่อปี

ในกรณีที่มีปัญหาในการดำเนินการตามประกาศฉบับนี้ ให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานพิจารณาเป็นกรณีไป โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
ให้ถือเป็นที่สุด

วิธียื่นคำขอกู้ \"เงินกู้สร้างสุข\" สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์-เครดิดยูเนี่ยน

วิธียื่นคำขอกู้โครงการเงินกู้สร้างสุข

นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ ที่มีความประสงค์จะกู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ส่วนกลางสามารถยื่นคำขอได้ดังนี้

 • ที่กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 3 
 • ส่วนภูมิภาคยื่นคำขอได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด 
 • ยื่นกู้ผ่านระบบ e-service ได้ที่ https://labourfund.labour.go.th
   

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เรื่อง โครงการเงินกู้สร้างสุข ปลดทุกข์หนี้นอกระบบ"

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เรื่อง โครงการเงินกู้สร้างสุข ปลดทุกข์หนี้นอกระบบ"