วิธีรังวัดที่ดิน ผู้ถือครองต้องทำอย่างไร กรมที่ดิน แจงขั้นตอนแล้ว

27 มี.ค. 2567 | 01:13 น.

วิธีขอรังวัดที่ดิน ผู้ถือครองต้องทำอย่างไร เอกสารที่ต้องเตรียมตัวไปยังสำนักงานที่ดินมีอะไรบ้าง กรมที่ดิน แนะขั้นตอนแล้ว ตรวจสอบรายละเอียดด่วน

วิธีขอรังวัดที่ดิน กรมที่ดิน ได้ออกมาชี้แจงการขอรังวัดที่ดิน...จะต้องทำอย่างไร  

เจ้าของที่ดิน

ผู้มีชื่อในหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน เช่น น.ส.3 ,น.ส.3 ก. หรือโฉนดที่ดิน  นำหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว พร้อมบัตรประชาชน ไปยื่นคำขอรังวัด ณ สำนักงานที่ดินจังหวัด /สาขา/ส่วนแยก ในท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่

พนักงานเจ้าหน้าที่

จะทำการรับคำขอ พร้อมทั้งนัดวันทำการรังวัด กำหนดช่างผู้ทำการรังวัด และแจ้งยอดค่าใช้จ่ายในการรังวัด 
 
สิ่งที่เจ้าของที่ดินควรทราบ 

ที่ดินที่ครอบครองอยู่มีหลักฐานอะไร ให้นำหลักฐานที่มีไปประกอบการยื่นขอรังวัดที่ดิ

ที่ดินตั้งอยู่ หมู่ที่เท่าใด ตำบล อำเภออะไร

เจ้าของที่ดินข้างเคียงเป็นผู้ใดบ้าง ติดที่สาธารณะประโยชน์หรือไม่

กรมที่ดิน
 

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินที่ผู้ขอจะต้อชำระตามกฎหมาย (กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 และ 48 ออกตามความในพระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497) มีดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมรังวัด

เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน แปลง/วัน/ละ 40 บาท

เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แปลง/วัน/ละ 30 บาท

2. ค่าหลักเขตที่ดิน

หลักละ 15 บาท (ตามที่ใช้จริง)

3. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดลักษณะเหมาจ่าย ดังนี้

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าส่งหมายข้างเคียงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 200 บาท
ค่าป่วยการเจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
ค่าพาหนะพนักงานเจ้าหน้าที่และคนงานรังวัด วันละไม่เกิน 1,600 บาท
ค่าคนงานรังวัด 420 บาท/คน/วัน (ตามเขตจังหวัดที่กระทรวงการคลังกำหนด).

ที่มา: กรมที่ดิน