เปิดขั้นตอนยื่นคำขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน ขอคัดและถ่ายสำเนาเอกสาร

23 มี.ค. 2567 | 01:16 น.

เปิดขั้นตอนยื่นคำขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน ล่าสุด กรมที่ดิน สรุป 3 ขั้นตอนให้ผู้ถือครองสามารถดำเนินการได้ง่ายๆ คลิกอ่านเลย

เปิดขั้นตอนยื่นคำขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน กรมที่ดิน ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องยื่นคำขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน โดย กรมที่ดิน ได้อออกมาเปิดเผยขั้นตอนการยื่นคำขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน การขอคัด ขอถ่ายสำเนาเอกสาร ดังนี้

1 ผู้ยื่นคำขอ

ผู้ขอเป็นบุคคลทั่วไป และไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

หรือเอกสารที่ขอตรวจสอบ หรือขอถ่ายสำเนาเอกสาร

 

2. การยื่นคำขอ

ให้ยื่นคำขอ ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่

ให้ผู้ขอระบุหมายเลขหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน เครื่องหมายที่ดิน

หรือระบุที่ตั้งของที่ดินได้ชัดเจน กรณีไม่สามารถระบุให้ชัดเจนได้

จึงไม่อาจให้ตรวจสอบได้ ระบุเหตุผลในคำขอว่ามีความประสงค์ขอตรวจสอบ หรือถ่ายสำเนาเอกสารใด เพื่อประโยชน์อะไร และให้รับรองเอกสารด้วยหรือไม่ กรณีไม่มีคำขอห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้

การยื่นคำขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน

 

3. การดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่

สอบสวนผู้ขอว่า ต้องการขอตรวจสอบที่ดินแปลงใด ? ต้องการทราบเรื่องใด ?

ขอคัดหรือถ่ายสำเนาเอกสารใด ?เพื่อประโยชน์อะไร

ให้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 15 และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

กรณีสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลได้ตามมาตรา 24

แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เช่น ศาล เจ้าหน้าที่ของรัฐ

หรือหน่วยงานรัฐ หรือบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นต้น

กรณีไม่อาจเปิดเผยข้อมูลข้อมูลข่าวสาร หรือไม่มีกฎหมายให้กระทำได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

สั่งไม่รับคำขอพร้อมแจ้งเหตุผลที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใด

และเพราะเหตุใด พร้อมสิทธิการอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ให้ผู้ขอทราบ (ให้ผู้ขอทำเป็นหนังสือยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง

ให้หัวหน้าฝ้ายทะเบียน หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจสั่งการในคำขอ.

ที่มา: กรมที่ดิน