ทุุนใหญ่หนุน "เกรียงไกร" นั่ง "ประธานส.อ.ท." ต่ออีกสมัย

25 มี.ค. 2567 | 11:12 น.

ทุุนใหญ่หนุน "เกรียงไกร" นั่ง "ประธานส.อ.ท." ต่ออีกสมัย หลังมีการเปิดระชุมสามัญประจำปี 2567 และเลือกตั้งคณะกรรมการ ส.อ.ท. วาระปี 2567-2569 ฐานเศรษฐกิจพบเอสซีจี ปตท. สหพัฒน์ ซีพี เทคะแนน

วันนี้ (25 มี.ค. 67) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2567 และเลือกตั้งคณะกรรมการ ส.อ.ท. วาระปี 2567-2569 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีกำหนดการ ดังนี้ เริ่มเปิดลงทะเบียนและรับบัตรเลือกตั้ง เวลา 07.30 น. และเริ่มการประชุมสามัญประจำปีในเวลา 09.00 น. เมื่อครบองค์ประชุม 

โดยกำหนดเวลาเปิดหย่อนบัตรลงคะแนน 12.30 น. และปิดการลงคะแนนในเวลา 15.00 น. หลังจากนั้นคณะกรรมการนับคะแนนจะเริ่มนับคะแนนและคาดว่าจะประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการ ส.อ.ท. วาระปี 2567-2569  ทั้งหมด 244 คน ภายในเวลา 20.00 น.บนเว็บไซต์ ส.อ.ท. (www.fti.co.th) 

จากนั้นกรรมการ ส.อ.ท.ในวาระ 2567-2569 ทั้งหมด 366 คน ที่มาจากประเภทเลือกตั้ง 244 คน และกรรมการประเภทแต่งตั้ง 122 คน(จากกลุ่มอุตสาหกรรม 46 คน และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 76 คน) ที่เลือกตั้งเสร็จสิ้นตั้งแต่เดือน ก.พ.2567 จะมีการจัดประชุมภายใน 30-45 วัน โดยกำหนดการคาดว่าจะเป็นวันที่ 23 เม.ย.2567  
 

ทั้งนี้การประชุมในวันดังกล่าวจะมีวาระการประชุมสำคัญ ได้แก่ 1.เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการประเภทแต่งตั้ง 2.เพื่อเลือกตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ประธานส.อ.ท.) รองประธาน เลขาธิการสภา นายทะเบียน เหรัญญิก และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่กรรมการจะเห็นสมควร 3.คณะกรรมการวาระปัจจุบัน ส่งมอบงานให้คณะกรรมการชุดใหม่

อย่างไรก็ดีมีสมาชิก ส.อ.ท.จำนวนมากที่เดินทางมารอลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 05.00 น. จนกระทั่งเวลา 09.30 น. ที่ยังมีสมาชิกต่อคิวลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างหนาแน่น โดย ส.อ.ท.ประเมินเบื้องต้นว่ามีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันนี้ราว 2,300 คน ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของกิจการที่เดินทางมาด้วยตนเอง

สำหรับแคนดิเคตประธานส.อ.ท. วาระดังกล่าวนี้ ประกอบด้วย
 

  • นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธาน ส.อ.ท. คนปัจจุบันที่กำลังจะหมดวาระสมัยที่ 1 
  • นายสมโภชน์ อาหุนัย รองประธานส.อ.ท.และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรืออีเอ (EA)  

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของ "ฐานเศรษฐกิจ" พบว่า สมาชิกส.อ.ท.ส่วนใหญ่ลงคะแนนสนับสนุนให้นายเกรียงไกร เป็นประธาน ส.อ.ท.ต่ออีกสมัย

ในจำนวนนี้เป็นเสียงสนับสนุนจากกลุ่มทุนใหญ่หลายแห่ง ที่เทคะแนนให้นายเกรียงไกร อาทิ  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด