นายกฯ สั่ง 10 หน่วยงานรื้อ "ผังเมืองใหม่" ทั่วประเทศรับขยายเมือง-ลงทุน

28 ก.พ. 2567 | 05:26 น.

เปิดหนังสือข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี มอบหมาย 10 หน่วยงานรัฐ รวมทั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร (กทม.) หาแนวทางในการจัดทำ “ผังเมืองใหม่” ทั่วประเทศ รองรับการขยายเมือง และการลงทุนจากต่างประเทศ

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แถลงภายหลังการประชุมว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันเร่งรัดในการหาแนวทางในการจัดทำ "ผังเมืองใหม่" ให้มีความสอดคล้องกับการขยายตัวของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการยกระดับเมืองรองเพื่อเตรียมพร้อมในการลงทุนจากภายในประเทศและต่างประเทศนั้น 

ล่าสุด สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด แจ้งไปยังผู้บริหารระดับรัฐมนตรี เลขาการ รวมทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน และผู้ว่าราชการ กรุงเทพมานคร (กทม.) เพื่อให้พิจารณาทบทวนการวางผังเมืองใหม่ ประกอบไปด้วย 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ กรุงเทพมหานคร

 

นายกฯ สั่ง 10 หน่วยงานรื้อ "ผังเมืองใหม่" ทั่วประเทศรับขยายเมือง-ลงทุน

สำหรับสาระสำคัญของหนังสือแจ้งหน่วยงานทั้งหมดนั้น ระบุว่า ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายกรัฐมนตรีเสนอว่า สืบเนื่องจากการลงพื้นที่ตรวจราชการและรับฟังความคิดเห็นจากเอกชนและประชาชนในหลายภาคส่วน ซึ่งมีการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาในการขออนุญาตก่อสร้างและการประกอบอาชีพที่เกิดขึ้นจากการวางผังเมืองในพื้นที่ต่าง ๆ ไม่สอดคล้องกับการขยายตัวของเมืองในปัจจุบัน 

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุนทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ และขจัดปัญหา อุปสรรคที่เป็นข้อจำกัดต่อการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) อันเนื่องมาจากการวางผังเมืองที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการลงทุน 

จึงขอมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาทบทวนการวางผังเมืองในจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันแล้วดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

พร้อมกันนี้ยังให้พิจารณาดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว เพื่อยกระดับเมืองรองต่าง ๆ ให้มีความพร้อมรองรับการขยายตัวของเมือง และการลงทุนในพื้นที่ด้วย