“วราวุธ” เสนอปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นแบบถ้วนหน้าเดือนละ 1,000 บาท

22 ก.พ. 2567 | 03:16 น.

“วราวุธ” เตรียมเสนอปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากแบบขั้นบันไดเป็นแบบถ้วนหน้า เดือนละ 1,000 บาททุกคน เพิ่มเบี้ยความพิการจากเดือนละ 800 บาทเป็น 1,000 บาท

นายวราวุธ ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า จากการประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐ เมื่อเร็วๆนี้ คณะอนุกรรมการฯ มีประเด็นสำคัญที่เป็นประโยชน์ คือเรื่องของการขอสนับสนุนเบี้ยเด็กแรกเกิดโดยจะสนับสนุนแบบถ้วนหน้าเพื่อให้เด็กแรกเกิดจนถึง 6 ปี ทุกคนในประเทศไทย ได้รับเงินอุดหนุนจำนวนนี้ และจะมีการขอขยายการรับเลี้ยงดูเด็กจาก 6 เดือน จนถึง 3 ปี มาเป็น 3 เดือน จนถึง 3 ปี

 

ในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุ จะเสนอให้ปรับจากการจ่ายแบบขั้นบันไดเป็นแบบถ้วนหน้าและสนับสนุนเดือนละ1,000 บาททุกคน และประเด็นสุดท้ายเรื่องเบี้ยความพิการจะปรับจากเดือนละ 800 บาท เป็น 1,000 บาท และเพิ่มค่าตอบแทนให้ผู้ช่วยคนพิการ จากชั่วโมงละ 50 บาทเป็น 100 บาท รวมทั้งช่วยจัดหาการบริการกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการทุก ๆ คน

ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผมจะผลักดันให้เกิดขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ และผู้สูงอายุ ซึ่งจะต้องเป็นการเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ และนำเสนอเข้าคณะกรรมการใหญ่เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

วราวุุธ ศิลปอาชา

สำหรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เงินอุดหนุนบุตร เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ  มีดังนี้

 เงินอุดหนุนบุตร 

  • เด็กแรกเกิด-อายุ 6 ขวบ (ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี)
  • รับเงินอุดหนุนจำนวน  600 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (จ่ายเป็นขั้นบันได)

  • ผู้สูงอายุอายุ 60-69 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน  600 บาท
  • ผู้สูงอายุอายุ 70-79 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน  700 บาท
  • ผู้สูงอายุอายุ 80-89 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน   800 บาท
  • ผู้สูงอายุอายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน   1,000 บาท

เบี้ยความพิการ

  • ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน   800 บาท
  • ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 1,000 บาท.