"อุตสาหกรรม-ส.อ.ท."รุกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดัน 6 แนวทางยกระดับธุรกิจ

01 ธันวาคม 2566

"อุตสาหกรรม-ส.อ.ท."รุกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดัน 6 แนวทางยกระดับธุรกิจ มุ่งส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน การเติบโตของจีดีพี และการปรับไปสู่อุตสาหกรรมยั่งยืนตามกติกาสากล

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมจะดำเนินการร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เพื่อหาแนวทางการทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน การส่งเสริมการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือจีดีพี (GDP) และการปรับไปสู่อุตสาหกรรมยั่งยืนที่คำนึงถึงกติกาสากลผ่านการดำเนินการยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต 

การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม และการอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการประกอบกิจการและมาตรฐานของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งทั้งสองหน่วยงานดำเนินการร่วมกัน 

สำหรับการหารือร่วมกันล่าสุด ได้มีแนวทางการยกระดับภาคอุตสาหกรรมผ่าน 6 แนวทาง ได้แก่ 

"อุตสาหกรรม-ส.อ.ท."รุกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดัน 6 แนวทางยกระดับธุรกิจ

  • การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจ ผ่าน One Stop Service บูรณาการด้านกฎหมายให้เกิดความชัดเจนและความรวดเร็วในการดำเนินงาน โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตฯ รง.4 การส่งเสริมระบบการกำกับรายงานด้วยตนเองและการปรับการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบดิจิทัล เป็นต้น  
  • การส่งเสริมการส่งออก การค้า และการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve สนับสนุนการเจรจากับประเทศคู่ค้า การปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศจากสินค้านำเข้าที่ไม่ได้คุณภาพ ตลอดจนสร้างกลไกในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายต่างๆ เพิ่มเติมจากอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า หรืออีวี (EV) ที่ถูกขับเคลื่อนอย่างชัดเจนไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ หรืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ให้มีการลงทุนและผลิตในประเทศ และได้ประโยชน์จากนโยบาย Made in Thailand (MIT) เพิ่มเติมมากขึ้น
  • การยกระดับอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล ผ่านการสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพิ่มผลิตภาพทางการผลิต (Manufacturing Productivity) เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาแรงงานให้มีทักษะฝีมือพร้อมค่าแรงสูงรองรับเปลี่ยนแปลงสู่เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0
  • การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน (BCG & ESG) บริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เพียงพอต่อการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ผลักดันภาคอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ผ่านการใช้วัสดุหมุนเวียน (Circular Materials) ร่วมมือในภารกิจ “End of Waste” ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวและสร้างระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้มีความเข้มแข็งและมีสภาพคล่องทางการเงิน ผ่านมาตรการทางการเงิน การเพิ่มเติมองค์ความรู้ทางการเงิน และการส่งเสริมการตลาดผ่านกลไการจัดซื้อของภาครัฐต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมให้เอสเอ็มอีสามารถใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Automation & Robotic) มาลดต้นทุนในการผลิต และแก้ปัญหาแรงงานที่ขาดแคลน เสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
  • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ และพื้นที่สำหรับอุตสาหกรรม ผ่านการขับเคลื่อนการปรับปรุงผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้พื้นที่เกษตรสามารถรองรับอุตสาหกรรม โดยร่วมกันพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบเพื่อให้เห็นแนวทางของการยกระดับรายได้ของภาคการเกษตรด้วยหลักบริหารจัดการแบบอุตสาหกรรม ที่เชื่อมโยงเครือข่ายกับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในพื้นที่ สำหรับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร

"นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธาน ส.อ.ท.ได้ส่งรายงานข้อเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับกระทรวงอุตสาหกรรม ในการยกระดับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายพร้อมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมทั้งการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้น เพื่อให้เกิดรูปธรรมของการดำเนินการโดยเร็ว"