กางแผนสร้าง "ทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง" รองรับแลนด์บริดจ์

29 พ.ย. 2566 | 05:59 น.

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดประชุมร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(ครั้งที่2) โครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง รองรับแลนด์บริดจ์

วันที่ 28 พ.ย.2566 การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ได้กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่2) งานสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เพื่อนำเสนอผลการศึกษาของโครงการ ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน ปลัดจังหวัดระนอง

พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ สำหรับนำไปประกอบการศึกษาของโครงการให้มีความครบถ้วนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งนำมาสู่การยอมรับร่วมกัน ณ ห้องราชาวดี เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง โดยมี ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน ปลัดจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายภาคส่วน ทั้งประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป

โครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. ได้ว่าจ้างให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565

กางแผนสร้าง "ทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง" รองรับแลนด์บริดจ์

โครงการมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่บริเวณแหลมริ่ว ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน ผ่าน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร และมีจุดสิ้นสุดที่บริเวณแหลมอ่าวอ่าง ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง รายละเอียดโครงการเบื้องต้น เป็นระบบรางให้สอดคล้องกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่ง เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน(Land Bridge)

และแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง(MR-MAP) เส้นทางชุมพร-ระนอง (MR8) รวมระยะทาง 87.50 กิโลเมตร ทางรถไฟขนาดรางกว้าง 1 เมตร จำนวน 2 ทาง มี 5 สถานี ประกอบด้วย สถานีท่าเรือชุมพร สถานีวังตะกอ สถานีพะโต๊ะ สถานีราชกรูด และสถานีท่าเรือระนอง โดยมีระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ  5.5 ปี   

สำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ คือ เพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งสินค้า ผู้โดยสาร เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศ เพื่อพัฒนาระบบดลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพตอบสนองต่การลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) กับประตูการค้าภาคใต้ เพื่อส่งต่อสินค้าไปยังกลุ่มประเทศ ตะวันออกกลาง ยุโรป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     กางแผนสร้าง "ทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง" รองรับแลนด์บริดจ์

 การประชุมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาของโครงการ ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปพิจารณาประกอบ ในการปรับปรุงมาตรการต้านสิ่งแวดล้อมของโครงการให้มีความเหมาะสมต่อไป