เช็คเงื่อนไข เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 ปี 66/67 ชงนบข. ธันวาคม นี้

04 พ.ย. 2566 | 21:28 น.

เช็คเงื่อนไข เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ปี 66/67 หลังจาก รมว.เกษตรฯ ระบุเตรียมชง นบข. ต้นเดือนธันวาคม 2566 นี้ เช็ครายละเอียดเบื้องต้นของการทำมาตรการ หลังผ่านบอร์ดรอบแรกแล้ว สรุปไว้ที่นี่

เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท สำหรับปี 66/67 กำลังจะได้ข้อยุติแล้ว โดยได้รับการยืนยันจาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกมาระบุว่า เงินช่วยเหลือชาวนา ซึ่งเป็นค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพข้าวไร่ละ 1,000 บาท คาดว่าจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (นบข.) ต้นเดือนธันวาคม 2566 นี้

ภายหลังประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ครั้งล่าสุด ได้เบรกโครงการเอาไว้ และสั่งให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูเรื่องการลดต้นทุนการปลูกข้าวของชาวนา ทั้งกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ และตัวแทนจากสมาคมชาวนาไทย เพื่อดูว่าจะสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวได้เท่าไหร่ และหากมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการจ่าย เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ก็ให้เสนอกลับมาที่ประชุม นบข.อีกครั้ง

อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาจากรายละเอียดของมาตรการเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ซึ่งเสนอเข้าไปในการประชุม นบข. นัดแรกนั้น พบว่ามีรายละเอียดของโครงการที่น่าสนใจ ฐานเศรษฐกิจ ขอสรุปข้อมูลดังนี้

 

ภาพประกอบข่าว เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท สำหรับปี 66/67

วัตถุประสงค์ของการจ่ายเงินช่วยเหลือ

  • เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้
  • เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
  • เพื่อให้เกษตรกรมีกำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว

เงื่อนไขเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท

สำหรับเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท อยู่ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 วงเงิน 56,321 ล้านบาท 

  • มีเกษตรกรเป้าหมาย 4.68 ล้านครัวเรือน 
  • ช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท 
  • ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท
  • มีช่วงเวลาการจ่ายเงินตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 30 กันยายน 2567

 

ภาพประกอบข่าว เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท สำหรับปี 66/67

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ 

ต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2566/67 ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 รอบที่ 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตร

แผนการจ่ายเงิน

สำหรับแผนการจ่ายเงินนั้น กำหนดรายละเอียด ดังนี้ 

  1. กรมส่งเสริมการเกษตร นำข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2566/67 กับกรมส่งเสริมการเกษตร ส่งให้ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ เพื่อเริ่มจ่ายเงินให้เกษตรกร
  2. ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บริหารจัดการข้อมูลและโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ของดครงการ 
  3. ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ ประมวลผล และรายงานการโอนเงินช่วยเหลือให้กรมส่งเสริมการเกษตร และกระทรวงพาณิชย์ ต่อไป

ตามแผนจะเริ่มดำเนินการหลังจากที่ประชุมครม. และคณะกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติเห็นชอบ และให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการฯ ไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2567 ต่อไป