ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ผ่านออนไลน์ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 66

23 ต.ค. 2566 | 08:56 น.

ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม ชวนนายจ้าง และ ผู้ประกันตน ที่มีคุณสมบัติลงทะเบียนผ่านออนไลน์ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เช็คขั้นตอนและข้อมูลที่ต้องเตรียม

ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งแรก  สำนักงานประกันสังคม ชวนนายจ้าง และ ผู้ประกันตน ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2566 เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ได้กำหนดให้บอร์ดประกันสังคม ซึ่งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ฝ่ายละ 7 คน มาจากการเลือกตั้งโดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 และ นายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม ซึ่งการได้มาของบอร์ดประกันสังคม เป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ที่มาจากการเลือกตั้งนั้น จะมีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการเสนอความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการตรากฎหมาย

ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

เปิดลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันนี้สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บ https://sbe.sso.go.th/sbe/ ถึง 31 ตุลาคม 2566

ขั้นตอน และข้อมูลที่ต้องเตรียมสำหรับการลงทะเบียน

1. ลงทะเบียนได้ที่เว็บ https://sbe.sso.go.th/sbe/ ได้แล้ว

2. เลือกว่าจะลงทะเบียนเลือกตั้งผู้แทน ผู้ประกันตน หรือ นายจ้าง

3. ข้อมูลที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน

3.1 เลขประจำตัวประชาชน

3.2 ชื่อ

3.3 นามสกุล

3.4 วันเดือนปีเกิด

3.5 เลขหลังบัตรประชาชน

4. เลือกพื้นที่ใช้สิทธิ

4.1 เบอร์มือถือที่ติดต่อได้

4.2 เลือก จังหวัด

4.4 เลือก เขต / อำเภอ

หมายเหตุ เมื่อเลือกจังหวัด / อำเภอ แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาเลือกพื้นที่ที่สะดวกแก่การเดินทาง

ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ลงผ่านออนไลน์

 

ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ลงผ่านออนไลน์

 

ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม วันที่ 24 ธันวาคม 2566

 • ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม กำหนดจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค 2566 เวลา 08.00-16.00 น. ดังนี้ ผู้ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งต้องลงทะเบียนในวันที่ 12-31 ต.ค. 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือที่สำนักงาน
 • กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ 

 

ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง

คุณสมบัติ

 1. ต้องเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนในขณะที่ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง
 2.  ส่งเงินสมทบติดต่อกันไม่น้อยกว่า 36 เดือน นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
 3. ได้ลงทะเบียนผ่านช่องทาง www.sso.go.th เพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว
 4. มีสัญชาติไทย
 5. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดสมัครรับเลือกตั้ง

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาดกว้างหรือสถานประกอบการของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่

ประมาณ 8.5 ชม. ยาวประมาณ 13.5 ชม. จำนวน 5 รูป

3. สำเนาหลักฐานอื่นที่ผู้สมัครนำมาแสดงตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

4. กรณีผู้สมัครเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างซึ่งเป็นนิติบุคคล หรือคณะบุคคลจะต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีการรับรองไม่เกิน 6 เดือนหรือหนังสือแสดงความเป็นคณะบุคคล

**ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งจัดทำใบสมัคร และเอกสารหลักฐาน

ตาม (1) (3) และ (4) พร้อมสำเนารวมจำนวน 2 ชุด

โดยให้ผู้สมัครด้วยตนเอง

 

ลักษณะต้องห้าม

 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือฟั่นเฟืองไม่สมประกอบ
 • ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
 • ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือ เลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐ หรือ สถานประกอบการของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่
 • ไม่เป็นคู่สัญญา หรือ มีประโยชน์ได้เสียในกิจการที่เป็นคู่สัญญา หรือ มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับสำนักงานไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 • ไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการทางการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือ กรรมการ หรือ ที่ปรึกษาของพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองเว้นจะได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม วันที่รับสมัคร และ คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วันที่ 25-31 ต.ค. 2566 เป็นวันสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน โดยกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง คือ จะต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดสมัครรับเลือกตั้ง ส่งเงินสมทบติดต่อกันไม่น้อยกว่า 36 เดือน นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 • อีกทั้งไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออกหรือเลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐ หรือสถานประกอบกิจการของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีประโยชน์ได้เสียในกิจการที่เป็นคู่สัญญา หรือมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับสำนักงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 •  ตลอดจนไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการ ที่ปรึกษาของพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองเว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยวันที่ 10 พ.ย. 2566  สปส. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือที่ สปส. กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด.

ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

 

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม