ครม.อนุมัติแต่งตั้ง 5 บิ๊กเกษตร “ชูชาติ” ผงาดนั่งอธิบดีกรมชลประทาน

03 ตุลาคม 2566

ครม.อนุมัติแต่งตั้ง 5 บิ๊กข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ “ชูชาติ” ผงาดนั่งอธิบดีกรมชลประทาน “พีรพันธ์” ไปกรมส่งเสริมการเกษตร “ประเสริฐ” นั่งกรมหม่อนไหม

วันนี้ (3 ตุลาคม 2566) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน อนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 5 ราย โดยมีการแต่งตั้งโยกย้ายระดับอธิบดี 3 กรม ประกอบด้วย

1.นายชูชาติ รักจิตร พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมชลประทาน (แทนตำแหน่งเกษียณ)

2.นายพีรพันธ์ คอทอง พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมส่งเสริมการเกษตร (แทนตำแหน่งเกษียณ)

3.พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมหม่อนไหม (แทนตำแหน่งเกษียณ)

4.นายนวนิตย์ พลเคน พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง (แทนตำแหน่งเกษียณ)

5.นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป