ครม.ไฟเขียวแต่งตั้งข้าราชการ สธ. "รองปลัด-อธิบดี" 11 ตำแหน่ง 

03 ตุลาคม 2566

มติครม. เห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข 11 ตำแหน่ง โยกย้าย "รองปลัด-ผู้ตรวจฯ" ขึ้นนั่ง "อธิบดี" ขณะที่ รองปลัดคนที่ 5 ยังไม่แต่งตั้ง คาดติดปัญหาปมคุณสมบัติ

3 ตุลาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบตามที่ นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอรายชื่อแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงกระทรวงสาธรณสุข จำนวน 11 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากผู้เกษียณราชการ โดยมีการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้

1. นพ.ธงชัย  กีรติหัตถยากร จากอธิบดีกรมการแพทย์ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมควบคุมโรค

2. พญ.อัมพร  เบญจพลพิทักษ์ จากอธิบดีกรมสุขภาพจิต ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์

3. นพ.พงศ์เกษม  ไข่มุกด์ จากรองปลัด สธ.ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสุขภาพจิต

4. นพ.ยงยศ  ธรรมวุฒิ  จากรองปลัด สธ.ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

5. นพ.ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน จากรองปลัด สธ. ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

6. นพ.ณรงค์  อภิกุลวณิช จากรองปลัด สธ.ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

7. พญ.อัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล  จากผู้ตรวจฯ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย

8. นพ.ภาณุมาศ  ญาณเวทย์สกุล จากผู้ตรวจฯ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

9. นพ.กิตติศักดิ์  อักษรวงศ์ จากผู้ตรวจฯ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

10. นพ.สุรโชค  ต่างวิวัฒน์ จากผู้ตรวจฯ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

11. นพ.พงศธร  พอกเพิ่มดี จากนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข) ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังรายงานด้วยว่าในส่วนของ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) นั้นไม่ได้มีการพิจารณาเนื่องจากไม่มีการสลับสับเปลี่ยน อธิบดีใหม่ ยังคงเป็น นพ.สุระ วิเศษศักดิ์  นั่ง อธิบดีสบส.ตามเดิม ขณะที่รองปลัดสาธารณสุขคนที่ 5 ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งนั้น คาดว่า เนื่องจากติดปัญหาเรื่องของคุณสมบัติก่อนหน้านี้ที่ ครม.ตีกลับมานั่นเอง