พาณิชย์ขนผู้ส่งออกข้าวไทยเยือนญี่ปุ่น หวังรักษาตลาดข้าวไทย

24 ส.ค. 2566 | 04:23 น.

พาณิชย์นำผู้ส่งออกข้าวไทยเดินทางเยือนญี่ปุ่น สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานข้าวไทย ในฐานะผู้ส่งออกข้าวที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า กรมฯ จะจัดคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนไทยเดินทางเยือนญี่ปุ่น โดยมีคณะสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย รวม 12 ราย เข้าร่วมคณะฯ ด้วย ซึ่งการจัดคณะผู้แทนฯ เดินทางเยือนญี่ปุ่นครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะนำคณะผู้แทนฯ

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
ไปพบปะหารือและกระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าข้าว และเข้าพบหารือกับกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงของญี่ปุ่น (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries: MAFF)

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการประมูลข้าว และกำหนดปริมาณและชนิดข้าวที่จะนำเข้าของญี่ปุ่น เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การค้าข้าว นโยบาย ปัญหา - อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อส่งเสริมการค้าข้าวระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทั้ง 2 ฝ่าย

พาณิชย์ขนผู้ส่งออกข้าวไทยเยือนญี่ปุ่น  หวังรักษาตลาดข้าวไทย

ทั้งนี้ หน่วยงาน MAFF เป็นหน่วยงานภาครัฐของญี่ปุ่นที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับกรมฯ และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย โดยที่ผ่านมามีการจัดคณะผู้แทนฯ เดินทางไปพบปะหารือกันเป็นประจำทุกปี แม้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมฯ ได้จัดประชุมหารือกับหน่วยงาน MAFF และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยผ่านระบบ Zoom Meeting และล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม 2566 กรมฯ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้แทนจากหน่วยงาน MAFF ในโอกาสมาเยือนไทยด้วย

นอกจากนี้ ยังมีกำหนดจะนำคณะสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเข้าพบกับบริษัท Overseas Merchandise Inspection Company (OMIC) เพื่อหารือเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพข้าวไทยไปญี่ปุ่น โดยเฉพาะปัญหา - อุปสรรคของการตรวจสอบคุณภาพข้าวไทย รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการส่งออกข้าวไทยไปญี่ปุ่นและสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานข้าวไทย

พาณิชย์ขนผู้ส่งออกข้าวไทยเยือนญี่ปุ่น  หวังรักษาตลาดข้าวไทย

ด้วยบริษัท OMIC เป็นหน่วยงานผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ (Ministry of Health, Labour and Welfare: MHLW) ของญี่ปุ่นให้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพข้าวที่จะส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายสาขาครอบคลุมทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ในขณะเดียวกัน ยังจะนำสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยไปพบปะหารือกับผู้นำเข้าข้าว

พาณิชย์ขนผู้ส่งออกข้าวไทยเยือนญี่ปุ่น  หวังรักษาตลาดข้าวไทย

ได้แก่ บริษัท Kitoku Shinryo Co., Ltd และบริษัท ITOCHU Food Sales and Marketing Co., Ltd เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การค้าข้าว และข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของตลาดในญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางตลาดข้าวไทยต่อไป โดยผู้นำเข้าข้าวทั้ง 2 บริษัท เป็นบริษัทนำเข้าข้าวรายใหญ่ของญี่ปุ่นที่ซื้อข้าวในประเทศและยังนำเข้าข้าวจากต่างประเทศรวมทั้งจากไทยด้วย

พาณิชย์ขนผู้ส่งออกข้าวไทยเยือนญี่ปุ่น  หวังรักษาตลาดข้าวไทย

ทั้งนี้ ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในฐานะพันธมิตรที่สำคัญต่อการค้าข้าวของไทย โดยในแต่ละปีไทยส่งออกข้าวไปญี่ปุ่น ประมาณ 290,000 – 310,000 ตัน/ปี ครองส่วนแบ่งตลาดข้าวในญี่ปุ่น ประมาณร้อยละ 46.74 โดยข้าวไทยที่ส่งออกไปญี่ปุ่น ประมาณร้อยละ 96 เป็นข้าวขาว ที่เหลือเป็นข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิไทย และปลายข้าว ทั้งนี้ ในปี 2566 ญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกข้าวไทยอันดับ 6 และเป็นตลาดส่งออกข้าวขาวของไทยอันดับ 3 ดังนั้น การที่กรมฯ จะจัดคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนไทยไปพบปะหารือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของญี่ปุ่นข้างต้น จะช่วยรักษาตลาดข้าวไทยในญี่ปุ่นและช่วยสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานข้าวไทยอีกทางด้วย