“อาเซียน-อียู” เร่งแผนการค้า-ลงทุนปี67-68 ชงรัฐมนตรีเศรษฐกิจเคาะ ส.ค.นี้

01 ส.ค. 2566 | 20:00 น.

“อาเซียน-อียู” เตรียมชงแผนด้านการค้าและการลงทุนปี67-68 ให้ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจเคาะ ส.ค.นี้  ถกยูเคผลักดันแผนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน 11 ด้าน จับมืออียูมุ่งนำร่องดิจิทัล เทคโนโลยีสีเขียว และห่วงโซ่อุปทาน

นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เพิ่มเติมว่า ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน-สหราชอาณาจักร (ยูเค) ได้ติดตามความคืบหน้าแผนการดำเนินงาน ระหว่างปี 2565-2566 เพื่อกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นความร่วมมือ 11 ด้าน

“อาเซียน-อียู” เร่งแผนการค้า-ลงทุนปี67-68 ชงรัฐมนตรีเศรษฐกิจเคาะ ส.ค.นี้

อาทิ การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานอาเซียน-ยูเค การเปิดตลาด นวัตกรรมดิจิทัล การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) การเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน การบริการทางการเงิน และการเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ได้หารือถึงการจัดทำโครงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเติบโตอย่างครอบคลุมและยืดหยุ่นของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต โดยจะรายงานความคืบหน้าแผนการดำเนินงานฯ ให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-สหราชอาณาจักร รับทราบในช่วงเดือนสิงหาคมนี้

“อาเซียน-อียู” เร่งแผนการค้า-ลงทุนปี67-68 ชงรัฐมนตรีเศรษฐกิจเคาะ ส.ค.นี้

สำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน-รัสเซีย ที่ประชุมได้หารือแผนงานความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนและรัสเซีย และแผนงานความร่วมมือระหว่างอาเซียนและคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Commission : EEC) โดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าแผนงานความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนฯ ปี 2564–2568 ซึ่งมีการดำเนินการที่สำคัญ เช่น การจัดทำรายงานเรื่องการปรับเปลี่ยน MSMEs ให้เป็นดิจิทัล การจัดประชุมโต๊ะกลมเรื่องความร่วมมือทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในเดือน ส.ค. 2566 รวมถึงการหารือเชิงนโยบายระหว่างผู้แทนระดับสูง การประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโส  และการจัดสัมมนาเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) เมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา เป็นต้น ซึ่งจะรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-รัสเซีย รับทราบในช่วงเดือนสิงหาคมนี้

“อาเซียน-อียู” เร่งแผนการค้า-ลงทุนปี67-68 ชงรัฐมนตรีเศรษฐกิจเคาะ ส.ค.นี้

ส่วนการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน-กรรมาธิการยุโรปด้านการค้า ที่ประชุมได้หารือประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรป (อียู) ภายใต้การดำเนินการของคณะทำงานร่วมด้านการค้าและการลงทุนอาเซียน-อียู 3 สาขา ได้แก่ เศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งคณะทำงานดังกล่าว จะสามารถเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละฝ่าย ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้ติดตามผลการดำเนินการภายใต้แผนงานด้านการค้าและการลงทุนอาเซียน-อียู ปี 2565-2566 รวมถึงเตรียมการจัดทำแผนงานฯ ปี 2567-2568 ที่จะเสนอให้ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-กรรมาธิการยุโรปด้านการค้า เห็นชอบ ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งแผนงานดังกล่าวจะเป็นเอกสารกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เพื่อกระชับการเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดระหว่างสองภูมิภาค 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังหารือเรื่องที่อียูได้สนับสนุนอาเซียนผ่านโครงการใหม่ๆ อาทิ โครงการความเชื่อมโยงที่ยั่งยืนระหว่างสหภาพยุโรป-อาเซียน เพื่อส่งเสริมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยความเชื่อมโยงหลายด้าน อาทิ พลังงาน การขนส่ง การค้าและเศรษฐกิจ ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน ดิจิทัล การศึกษาในระดับอุดมศึกษาและประชาชน การแข่งขันและทรัพย์สินทางปัญญา และโครงการการริเริ่มสีเขียวของสหภาพยุโรป-อาเซียน เพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนและผลักดันการดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ด้านสภาพภูมิกาศ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยจะเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

ทั้งนี้การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน-สหราชอาณาจักร (ยูเค) ครั้งที่ 4 อาเซียน-รัสเซีย ครั้งที่ 15 และอาเซียน-กรรมาธิการยุโรปด้านการค้า ครั้งที่ 31 ณ เมืองสุราบายา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 14 และ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เป็นการหารือและติดตามความคืบหน้าแผนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างกัน รวมถึงการเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับยูเค รัสเซีย และกรรมาธิการยุโรปด้านการค้า ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้