svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

จับตา คลังชงครม. วันนี้แจ้งฐานะการเงินภาครัฐ ปี 2565

27 มีนาคม 2566

ติดตามวาระครม. วันนี้ จับตากระทรวงการคลัง รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขณะที่กระทรวงท่องเที่ยวฯ แจ้งข้อมูล อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 ที่ประชุมเตรียมพิจารณาวาระ ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เสนอเข้ามาหลายเรื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นวาระเพื่อทราบ ซึ่งมีเรื่องที่น่าสนใจ เช่น กระทรวงการคลัง เตรียมรายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งจะต้องมาพิจารณาว่าฐานะการเงินรวมล่าสุดของรัฐเป็นอย่างไร หลังจากได้ริหารราชการแผ่นดินมาเกือบครบวาระ  

ขณะที่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องระบบการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) ซึ่งจะช่วยสร้างความสะดวกปลอดภัยรองรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย

 

ภาพประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทำเนียบรัฐบาล

วาระครม.วันนี้

กระทรวงเกษตรฯ : รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีปัญหาการจัดการที่ดินของหน่วยงานรัฐ

กระทรวงแรงงาน : รายงานผลการพิจารณาในภาพรวมต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติกับสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

กระทรวงอุตสาหกรรม : เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกลต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....

กระทรวงอุตสาหกรรม : เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน ทนแรงดึงสูงที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....

กระทรวงมหาดไทย : เสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนโคกลอย - ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา พ.ศ. ....

กระทรวงมหาดไทย : เสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนไพศาลี จ.นครสวรรค์ พ.ศ. ….

กระทรวงมหาดไทย : รายงานสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีกล่าวอ้างว่าได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ครบถ้วน

กระทรวงวัฒนธรรม : เสนอแนวทางการรณรงค์ เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สืบสาน สงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล”

สปน. : เสนอขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 97 รูป ถวายพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 โดยไม่ถือเป็นวันลา

อัยการสูงสุด : แจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครอง ในคดีหมายเลขดำที่ ส.88/2561 คดีหมายเลขแดงที่ ส.9/2566 ระหว่างเครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคมที่ 1 กับพวกรวม 12 คน ผู้ฟ้องคดี คณะรัฐมนตรี ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (การดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา)

 

ภาพประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทำเนียบรัฐบาล

 

วาระเพื่อทราบ ด้านการแต่งตั้ง 

กระทรวงการต่างประเทศ : รายงานรัฐบาลรัฐปาเลสไตน์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทย 

กระทรวงการต่างประเทศ : รายงานการแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครโฮบาร์ต เครือรัฐออสเตรเลีย คนใหม่ 

กระทรวงการต่างประเทศ : รายงานการแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงเคียฟ ยูเครน คนใหม่ 

กระทรวงการต่างประเทศ : รายงานการสิ้นสุดหน้าที่ของกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงบราติสลาวา สาธารณัฐโลวัก การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงบราติสลาวา คนใหม่ และการลดระดับสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงบราติสลาวา สาธารณรัฐสโลวัก เป็นสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงบราติสลาวา สาธารณรัฐสโลวัก

กระทรวงการต่างประเทศ : รายงานการสิ้นสุดหน้าที่ของกงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรสวีเดนประจำจังหวัดภูเก็ต และการแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรสวีเดน ณ จังหวัดภูเก็ต คนใหม่