ลุยต่อขยายถนน4เลน"ชุมพร-ระนอง"เป้าหมายถึงภูเก็ต

02 มี.ค. 2566 | 10:55 น.

กรมทางหลวง จัดประชุมรับฟังผลกระทบ การออกแบบถนน 4 เลน ระนอง-พังงา ตอนบ้านนาใน-บ้านกำพวน  8 มี.ค.2566 นี้ ที่อบต.นาคา อ.สุขสำราญ เตรียมเชื่อมต่อถึงภูเก็ต

นายอานุภาพ  เจริญศักดิ์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง เปิดเผยว่า สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอพซิลอน จำกัด และบริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ให้ดำเนินการศึกษาด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการจ้างวิศกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ช่วงระนอง - พังงา ตอนบ้านนาใน - บ้านกำพวน ซึ่งแนวเส้นทางโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลนาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 
   ลุยต่อขยายถนน4เลน"ชุมพร-ระนอง"เป้าหมายถึงภูเก็ต

 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง กล่าวว่า ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว สำนักสำรวจและออกแบบ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน

จึงได้กำหนดให้มีการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อยครั้งที่ 2) ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 

ทั้งนี้ เพื่อจะได้นำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษา โดยเฉพาะแนวเส้นทางโครงการ  รูปแบบการปรับปรุงและขยายแนวเส้นทางที่เหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณารูปแบบโครงการ ให้มีความเหมาะสมต่อไป  ดังนั้น สำนักสำรวจและออกแบบ จึงขอเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น