ซีพีเอฟ เดินแผน Zero Accident องค์กรปลอดอุบัติเหตุ

23 ก.พ. 2566 | 13:59 น.

ซีพีเอฟ เดินหน้านโยบาย CPF SHE&En Standard นำเทคโนโลยียกระดับความปลอดภัยการทำงานของพนักงาน เดินหน้าสู่องค์กรปลอดอุบัติเหตุ Zero Accident

นายจารุบุตร เกิดอุดม  ผู้อำนวยการสายงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (SHE&En) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทฯ เดินหน้านโยบาย CPF SHE&En Standard ขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ก้าวสู่เป้าหมายองค์กรปลอดอุบัติเหตุ (Zero Accident) นำเทคโนโลยีช่วยยกระดับความปลอดภัยการทำงานของพนักงาน สร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  

   ซีพีเอฟ เดินแผน Zero Accident องค์กรปลอดอุบัติเหตุ            

 นโยบายและมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  (CPF SHE&En Standard) ของซีพีเอฟ สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO14001  ISO45001  ISO50001 และข้อกำหนดทั้งในประเทศและระดับสากล ครอบคลุมพนักงานและผู้รับเหมาทำให้ในปีที่ผ่านมา สามารถป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน ลดอัตราการบาดเจ็บของพนักงานจนถึงขั้นต้องหยุดการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล เดินหน้าสู่เป้าหมายเป็นองค์กรปลอดอุบัติเหตุ (Zero Accident)   

บริษัทฯ  ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่องอาทิ การปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องจักรให้มีความปลอดภัยสูงสุด ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์เสริมและเครื่องอำนวยความสะดวกในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในบ่อบำบัดน้ำเสีย  ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (Closed-circuit Television : CCTV) พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง  จัดทำแผนฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่จำเป็นสำหรับ พนักงานและผู้รับเหมา เป็นต้น รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ช่วยชีวิต                          

     ซีพีเอฟ เดินแผน Zero Accident องค์กรปลอดอุบัติเหตุ                  

“ซีพีเอฟ ดำเนินงานตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยสากลอย่างเคร่งครัด มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายสำคัญทั้งการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานหรือผู้รับเหมา และการบาดเจ็บจนถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน  ซึ่งผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการตรวจประเมินด้านความปลอดภัยเพื่อก้าวสู่เป้าหมายองค์กรที่ปลอดอุบัติเหตุ” นายจารุบุตร กล่าว               

ปัจจุบัน สายธุรกิจต่างๆ ของซีพีเอฟ มีการจัดโครงการที่เน้นลดการเกิดอุบัติเหตุ และพัฒนางานด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน เช่น  ธุรกิจไก่ไข่ นำพฤติกรรมความปลอดภัย (Behavior-Based Safety)มาใช้ เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์จากพฤติกรรมการขับขี่ ธุรกิจไก่เนื้อครบวงจร สร้างจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัยให้พนักงาน โดยพนักงานที่ต้องใช้รถของบริษัทในการปฏิบัติงานต้องผ่านหลักสูตรอบรมการขับขี่รถยนต์เชิงป้องกัน (Defensive Driving) 

ซีพีเอฟ เดินแผน Zero Accident องค์กรปลอดอุบัติเหตุ

นอกจากนี้ ยังนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการบริหารจัดการด้าน SHE&En  เช่น  ธุรกิจอาหารสัตว์บกนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ควบคุมการทำงานที่มีความเสี่ยงของพนักงานและผู้รับเหมาผ่านระบบ  Smart SHE Platform ซึ่งสามารถติดตามและควบคุมการทำงานผ่านแพลตฟอร์ม มีการติดตั้งเทคโนโลยีการตรวจสอบที่ใช้ระบบเซ็นเซอร์ IoT ส่งข้อมูลเข้าระบบ Real-Time Monitoring แสดงผลสภาพแวดล้อมในการทำงาน และคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน  เช่น คุณภาพอากาศ คุณภาพของน้ำทิ้ง  เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพนักงาน ชุมชน และสร้างแพลตฟอร์มจัดการด้านพลังงาน (Smart Energy Decision)  เพื่อสั่งงานเครื่องจักรและบริหารการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด      

  ซีพีเอฟ เดินแผน Zero Accident องค์กรปลอดอุบัติเหตุ      

นอกจากการจัดอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่จำเป็นสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา เพื่อสร้างความมั่นใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้ว  ซีพีเอฟ ยังได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยให้กับสถานศึกษารอบสถานประกอบการ ผ่านการดำเนินโครงการ CPF SHE&En Active Learning และโครงการความปลอดภัยสู่สถานศึกษา (Safety School) เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในแนวปฏิบัติที่ถูกต้องด้านการดูแลความปลอดภัย       

ซีพีเอฟ เดินแผน Zero Accident องค์กรปลอดอุบัติเหตุ

จากความมุ่งมั่นในการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีให้กับพนักงาน ทำให้ฟาร์มและโรงงานของซีพีเอฟ 18  แห่ง  ได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณจากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ในโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ประจำปี 2565 ซึ่งมอบให้กับสถานประกอบการที่สามารถดำเนินงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานได้อย่างต่อเนื่อง