ซีพีเอฟ ยกระดับตรวจประเมินภายใน โรงงานไก่-เป็ดทั่วประเทศ

28 มกราคม 2566

ซีพีเอฟ ปั้น Smart-IA เพิ่มศักยภาพผู้ตรวจประเมินภายใน สร้างความเชื่อมั่นอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต ต้นน้ำยันปลายน้ำ นำร่องโรงงานไก่เนื้อที่โคราช พร้อมขยายสู่ธุรกิจเป็ดเนื้อครบวงจร

รายงานข่าวจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เผยว่า ได้เปิดตัวโครงการ “Smart IA-Internal Audit ทีมเก่ง งานแกร่ง” เพื่อยกระดับกระบวนการตรวจประเมินภายในตามระบบมาตรฐานอาหารของซีพีเอฟ (PS7818) ให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมธุรกิจไก่เนื้อ-เป็ดเนื้อครบวงจร เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานสู่ผู้บริโภค เพิ่มความเชื่อมั่นจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       

นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา  ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจสัตว์บก เปิดเผยว่า ซีพีเอฟ ให้การสนับสนุนกิจกรรมตรวจประเมินภายใน ที่สามารถช่วยปรับปรุงองค์กรในเชิงลึก เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีประสิทธิผล ป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน  

นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา  ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจสัตว์บก ซีพีเอฟ

“โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานภายในบริษัท ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะ ความชำนาญด้วยเทคนิคการตรวจประเมินตามมาตรฐานสากล ISO 19011:2018 และพัฒนากระบวนการตรวจประเมินภายในให้มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนากระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ โรงฟัก ฟาร์มไก่เนื้อและเป็ดเนื้อ โรงงานแปรรูปและโรงงานอาหารแปรรูป"

โครงการ SMART IA นี้ได้นำร่องในธุรกิจไก่เนื้อที่โคราช(นครราชสีมา)แล้วในปี 2565 และมีแผนขยายไปยังธุรกิจเป็ดเนื้อครบวงจรทั้งหมด      

ซีพีเอฟ ยกระดับตรวจประเมินภายใน โรงงานไก่-เป็ดทั่วประเทศ

ทั้งนี้ สำนักระบบมาตรฐานสากล ตั้งเป้าหมายของโครงการฯ จะสร้างผู้ตรวจประเมินภายในที่มีศักยภาพจากโครงการ SMART IA  ของธุรกิจไก่เนื้อและเป็ดเนื้อครบวงจร ในปี พ.ศ. 2566 และดำเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจประเมินภายในต่อเนื่อง 3 ปี เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้นและเป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก”

ซีพีเอฟ ยกระดับตรวจประเมินภายใน โรงงานไก่-เป็ดทั่วประเทศ