127 โรงงานคว้าธงขาวดาวเขียวสร้างอุตสาหกรรมคู่ชุมชน-สิ่งแวดล้อม

29 ม.ค. 2566 | 22:30 น.

127 โรงงานคว้าธงขาวดาวเขียวสร้างอุตสาหกรรมคู่ชุมชน-สิ่งแวดล้อม กนอ. เผยมี 29 โรงงาน ได้ธงขาวดาวทอง รับลดหย่อนค่าบริการอนุญาตการใช้ที่ดินและประกอบกิจการ และสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ปี 65 มีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่มีผลการประเมินการบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยม (ธงขาวดาวเขียว) จำนวน 127 โรงงาน ใน 32 นิคมอุตสาหกรรม 

ขณะที่โรงงานซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยม 6 ปีต่อเนื่อง (ธงขาวดาวทอง) จำนวน 29 โรงงาน ใน 8 นิคมอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) เป็นโครงการส่งเสริมให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกลไกในการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคประชาชน ผู้ประกอบการ ให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

โดยมอบธงที่มีสัญลักษณ์ดาวสีเขียว ให้แก่โรงงานที่มีผลการประเมินการดำเนินงานใน 5 มิติ ประกอบด้วย มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติการบริหารจัดการได้ตามมาตรฐาน ซึ่งต้องอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยม 

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ขณะที่การมอบธงสัญลักษณ์ดาวสีทองนั้น จะให้โรงงานที่มีผลการประเมินได้ตามมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยมต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับโรงงานที่รักษาระดับการบริหารจัดการที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง 

สำหรับโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม หรือธงขาวดาวเขียว (Green Star Award) เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2550 ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และขยายการดำเนินโครงการไปยังนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยตั้งแต่ปี 2550 – 2565 มีโรงงานที่เข้าร่วมการตรวจประเมินในโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 2,710 โรงงาน 

“กนอ.มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้การยึดหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติในระยะยาว สร้างความสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคม ตลอดจนสร้างการยอมรับจากทุกภาคส่วนในระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้นิคมอุตสาหกรรมอยู่คู่กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” 

นายวีริศ กล่าวต่อไปว่า โรงงานที่ได้รับธงขาวดาวทองด้รับการลดหย่อนค่าบริการอนุญาตด้านการใช้ที่ดินและประกอบกิจการ และด้านสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี 50% ต่อ 1 คำขอ

อย่างไรก็ตาม ใบประกาศเกียรติคุณโรงงานธงขาวดาวทองที่ได้รับนั้น ต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันประกาศ  โดยมีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2567