svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"กนอ." คลอดแพ็กเกจดูดเงินลงทุนพื้นทื่ 4 นิคมฯดันยอดขาย-เช่าปี 66

05 มกราคม 2566

"กนอ." คลอดแพ็กเกจดูดเงินลงทุนพื้นทื่ 4 นิคมฯดันยอดขาย-เช่าปี 66 ลุยสร้างแรงจูงใจให้กับนักลงทุน ทั้งลดอัตราค่าเช่าและอัตราซื้อขายที่ดิน

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ปี 2566 กนอ. ได้กำหนดมาตรการส่งเสริมการขายและให้เช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 66 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการลดอัตราค่าเช่าและอัตราซื้อขายที่ดิน รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้กับนักลงทุน ให้เข้ามาเช่าและซื้อที่ดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นฐานการผลิตและการลงทุน 

 

โดยมาตรการดังกล่าวครอบคลุมทั้งนักลงทุนรายเก่าและรายใหม่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ในส่วนพื้นที่รับเบอร์ซิตี้ จังหวัดสงขลา, นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (ระยะที่1) จังหวัดสงขลา, นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ในส่วนพื้นที่รับเบอร์ซิตี้ จ.สงขลา

 

 • ผู้เช่ารายใหม่จะได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ดิน 1 ปี นับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน

 

 • ผู้เช่ารายเดิมได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ดิน 2 ปี นับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินจาก กนอ.

 

วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ.

 

 • ผู้ที่จะซื้อจะขายรายใหม่ได้ส่วนลด 15% ของอัตราราคาขายที่ดิน และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายที่ดิน

 

 • ผู้ที่จะซื้อจะขายรายเดิมได้ส่วนลด 20% ของอัตราราคาขายที่ดิน และได้รับยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายที่ดิน

 

นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (ระยะที่ 1) จ.สงขลา

 

 • ผู้เช่ารายใหม่จะได้รับการยกเว้นค่าเช่า 3 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน

 

 • ผู้เช่ารายเดิมได้รับการยกเว้นค่าเช่า 3 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา ได้ส่วนลดค่าเช่าที่ดิน 25% ในปีที่ 4 ของค่าเช่าที่ดินในปีนั้น และได้รับการยกเว้นค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินจาก กนอ.

นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว จ.สระแก้ว

 

 • ผู้เช่ารายใหม่ได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ดิน 1 ปี นับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน

 

 • ผู้เช่ารายเดิมได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ดิน 3 ปี นับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน

 

 • ผู้เช่ารายใหม่และรายเดิมจะได้รับการยกเว้นค่าเช่าโรงงานมาตรฐาน 2 ปี นับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก 1 ปีแรกนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินจาก กนอ.

 

นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร จ.พิจิตร

 

 • ผู้เช่ารายใหม่ได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ดิน 2 ปี นับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน

 

 • ผู้เช่ารายเดิมได้รับยกเว้นค่าเช่าที่ดิน 3 ปี นับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินจาก กนอ.

 

เปิดมาตรการดูดเงินลงทุนพื้นทื่ 4 นิคมฯรับปีใหม่ดันยอดขาย-เช่าปี 66

 

“โปรโมชั่นส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 4 แห่งดังกล่าว เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ลดภาระ ต้นทุนการลงทุนของผู้ประกอบการ ทั้งการยกเว้นค่าบริการ ค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก เชื่อว่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจะได้ประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายการลงทุนจากหลายประเทศ อาทิ จีน และซาอุดิอาระเบีย ที่นักลงทุนมีความมั่นใจต่อศักยภาพของประเทศไทยเนื่องจากมีทำเลที่ตั้งเหมาะสมเอื้อต่อการลงทุน" 

 

อย่างไรก็ดี มาตรการเพื่อกระตุ้นการลงทุนของรัฐบาลก็เป็นอีกหนึ่งแรงดึงดูดที่สำคัญ หรือแม้แต่ความเชื่อมั่นต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศ ก็ทำให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นกับการลงทุนในประเทศไทย โดยเชื่อว่าการออกแพ็กเกจครั้งนี้ จะสามารถจูงใจนักลงทุนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การลงทุนในปีนี้ฟื้นตัวได้ตามเป้าหมาย