svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ธนารักษ์ลุยพัฒนาท่าเรือสงขลา เสร็จภายใน 2 ปี

10 มกราคม 2566

ธนารักษ์เดินหน้าโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลาบนที่ราชพัสดุ หลังครม. ไฟเขียวร่างสัญญาร่วมทุนเอกชน ขีดเส้น 2 ปี ดำเนินการแล้วเสร็จ หนุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสินค้าขนส่งทางน้ำภาคใต้

นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุน สำหรับโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สข.1029 และ สข.1030 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เนื้อที่รวม 78 - 2 - 96.2 ไร่

 

ทั้งนี้ การลงทุนพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลาดังกล่าว จะทำให้สามารถรองรับสินค้าผ่านหน้าท่าได้เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ประมาณ 2 ล้านตัน เป็นปริมาณมากกว่า 3.8 ล้านตัน มีจำนวนตู้สินค้าประมาณ 180,000 TEU (ตู้สินค้าที่มีขนาด 20 ฟุต) เพิ่มเป็นมากกว่า 450,000 TEU

 

โดยรัฐบาลต้องการให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี ซึ่งการดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลาบนที่ราชพัสดุแห่งนี้เป็นโครงการที่สอดคล้องและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

 

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่าในฐานะผู้ดูแลและบำรุงรักษาร่องน้ำจะได้ดำเนินการรักษาความลึกร่องน้ำท่าเรือสงขลาตามหน้าที่และอำนาจภายใต้ภารกิจของกระทรวงคมนาคมต่อไป  

 

“ท่าเรือสงขลาเป็นท่าเรือที่สำคัญของประเทศไทยในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อใช้ในการนำเข้าและส่งออกสินค้าในทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย รวมทั้งเป็นฐานในการขนส่งสินค้าทางน้ำที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ เพื่อนำเข้า – ส่งออกสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศ”

 

สำหรับโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลาจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการและเพิ่มรายได้และขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น นอกจากผลดีในภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศแล้ว ยังส่งผลดีต่อภาคการเกษตรกรรม เช่น ยางพารา ไม้ยาง การประมงและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งทำให้รัฐบาลจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มการจ้างงานในท้องถิ่น

 

นายจำเริญ กล่าวต่อว่า บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการประเมินสูงสุด โดยมีมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ตอบแทน (NPV) สูงกว่าผลประโยชน์ตอบแทนที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการตามผลการศึกษาของกรมธนารักษ์ จากเดิมกว่าร้อยละ 34.44

 

และบริษัทฯ มีแผนการลงทุนพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา ประกอบด้วย การลงทุนเพื่อปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกท่าเรือ (Port Facilities) ได้แก่ การปรับปรุงท่าเรือเพื่อติดตั้งปั้นจั่นและปรับผังท่าเรือ การลงทุนติดตั้งและจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ท่าเรือ ประกอบด้วย เครื่องจักรอุปกรณ์หลัก

 

อาทิ ปั้นจั่นหน้าท่าจำนวน 3 หน่วย รถยกตู้สินค้าหนัก รถยกตู้สินค้าเปล่า รถยกทั่วไป เรือลากจูง จำนวน 2 ลำ และเครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนอื่น ๆ พัฒนาระบบการขนถ่ายจัดวางตู้คอนเทนเนอร์บนลานรับฝากตู้คอนเทนเนอร์ ติดตั้งระบบรถคานเคลื่อนที่ยกตู้สินค้า (Rubber Tyred Gantry Crane : RTG)   เพิ่มจำนวน 6 คัน ทดแทนระบบรถยกตู้คอนเทนเนอร์บางส่วน เป็นต้น