svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กนอ.ผนึก 3 สถาบันการศึกษาต่อยอดนวัตกรรมรับเทรนด์โลกใหม่

15 ธันวาคม 2565

กนอ.ผนึก 3 สถาบันการศึกษาต่อยอดนวัตกรรมรับเทรนด์โลกใหม่ เน้นเชี่ยวชาญเทคโนโลยีดิจิทัล รุกคืบสู่เชิงพาณิชย์ได้

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ. ได้ดำเนินการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทำโครงการศึกษาและพัฒนาด้านนวัตกรรม เพื่อยกระดับการบริหารพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม รองรับทักษะทางเทคนิคและเทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่ต้องการมากขึ้น

 

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ กนอ. คือ นำนิคมอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน โดยการยกระดับการบริหารพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ 

 

ซึ่ง กนอ. มีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม เมื่อร่วมมือกับหน่วยงานสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูงในการคิดค้น วิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ด้านเทคโนโลยีเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจก ด้านพลังงาน และด้านความปลอดภัย

รวมถึงการพัฒนากระบวนการคิดเชิงออกแบบที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้ว จะก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ในหลากหลายสาขาที่เหมาะสม เพื่อรองรับการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ กนอ. นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อภาคการศึกษา คือ มหาวิทยาลัย และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม คือ นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ  ตลอดจนสามารถขยายผลไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วน และประเทศชาติในอนาคต

 

กนอ.ผนึก 3 สถาบันการศึกษาต่อยอดนวัตกรรมรับเทรนด์โลกใหม่

“กนอ. จะใช้โอกาสนี้ในการศึกษาและพัฒนาด้านนวัตกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้ง 3 แห่งให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้มาประยุกต์ใช้ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งปัจจุบันจากผลสำรวจพบว่า หลายหน่วยงานในประเทศไทย ให้ความสำคัญกับทักษะทางเทคนิคด้านเทคโนโลยีมากขึ้น เช่น ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ขณะที่ประเทศไทยเองก็กำลังก้าวไปสู่การเป็นประเทศดิจิทัลอย่างเต็มตัว ดังนั้น ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจึงกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก”

 

นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ กนอ. สายงานบริหาร กล่าวว่า กนอ. มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการนวัตกรรมองค์กรในหลากหลายรูปแบบ เช่น การส่งเสริมให้บุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talents) คิดค้นและพัฒนานวัตกรรม เพื่อนำผลงานเข้าสู่เวทีการประกวดนวัตกรรมองค์กร รวมถึงการร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตร ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสถาบันการศึกษา ในการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งเป็นการนำจุดแข็งของ กนอ. และพันธมิตรมาพัฒนาร่วมกัน เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
 

สำหรับความร่วมมือระหว่าง กนอ. กับ ทั้ง 3 สถาบันในครั้งนี้ เพื่อศึกษาและพัฒนาด้านนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านพลังงาน ด้านการพัฒนาระบบดิจิตอล และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ กนอ. ตลอดจนทำให้เกิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ เกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ดีขึ้น สามารถตอบสนองและสนับสนุนการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงทุกภาคส่วนของ กนอ. ได้อย่างยั่งยืน โดยเป็นความร่วมมือระยะเวลา 3 ปี