ไทยเบฟ เล็งยกระดับองค์กรสู่ “นายจ้างดีเด่นระดับเอเชีย”

08 ธันวาคม 2565

ไทยเบฟ เตรียมยกระดับองค์กร สู่ตำแหน่ง สู่ "นายจ้างดีเด้นระดับเอเชีย" หลังประสบความสำเร็จคว้า “Thailand Corporate Excellence Awards 2022” สาขาความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล

ดร.เอกพล ณ สงขลา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มทรัพยากรบุคคล เปิดเผยว่า จากทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของกลุ่มไทยแบบ ตามแนวคิดการมอบ “โอกาส...ไร้ขีดจำกัด” เป็นส่วนผลักดันให้ ล่าสุด กลุ่มไทยเบฟ สามารถคว้ารางวัล “Thailand Corporate Excellence Awards 2022” ประเภทรางวัล Distinguished ใน สาขาความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence) ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ปีนี้ ถือเป็นปีแรกที่ไทยเบฟได้รับรางวัลดังกล่าว โดยสิ่งที่ทำให้ได้รับรางวัลนี้คือ พันธกิจ “สร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต” และมีเป้าหมายที่ในการมอบโอกาสที่หลากหลายให้กับพนักงาน โดยเฉพาะในการพัฒนาและมอบความก้าวหน้าให้กับพนักงาน ทำให้องค์กรไทยเบฟมีความแข็งแกร่ง จากพลังของพนักงานที่พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง

 

ไทยเบฟได้วางรากฐานเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรจากภายใน ตามแนวคิดโอกาสไร้ขีดจำกัด มีการดูแลใส่ใจพนักงาน โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีผ่านมาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไทยเบฟ ยังสามารถทำให้พนักงานทุกคนได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างดีที่สุด ควบคู่กับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ไทยเบฟ เล็งยกระดับองค์กรสู่ “นายจ้างดีเด่นระดับเอเชีย”

ไทยเบฟเดินหน้าพัฒนาศักยภาพของแต่ละคน ให้สอดคล้องกับโลกของอนาคต และแนวทางการขยายธุรกิจขององค์กร และยังสอดคล้องกับค่านิยมของกลุ่มไทยเบฟ (Thaibev Global Values) ซึ่งประกอบด้วย 3 C คือ Collaboration ร่วมกันผสานพลัง Creating Values สร้างสรรค์คุณค่า และ Caring for Stakeholders เอาใจใส่ต่อผู้เกี่ยวข้อง

ดร.เอกพล กล่าวว่า แนวทางปฎิบัติการมอบ “โอกาส .. ไร้ขีดจำกัด” และแนวปฏิบัติของการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกลุ่มไทยเบฟ สะท้อนการให้ความใส่ใจและให้ความสำคัญกับบุคคลากรภายในองค์กร

 

เป็นหนึ่งบทพิสูจน์ความสำเร็จในการใส่ใจพนักงาน และยังเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้ไทยเบฟ สามารถยกระดับการบริหารบุคคลากร ก้าวสู่การเป็นองค์กร “นายจ้างดีเด่นในระดับเอเชีย” ในอนาคต