NCTC สวทช. ทดสอบเจาะลึกกัญชงกัญชา ใช้ประโยชน์ภาคอุตสาหกรรม

05 ธ.ค. 2565 | 05:40 น.

NCTC สวทช.ผนึก Shimadzu วิเคราะห์ทดสอบ กัญชา กัญชง หวังผลักดันใช้ประโยชน์พัฒนา การแพทย์ การวิจัย และอุตสาหกรรมในประเทศ เผยวิเคราะห์เจาะลึก ตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงการสกัดและการสร้างผลิตภัณฑ์

นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในงาน Shimadzu 1st Global Hemp & Cannabis Summit 2022 ว่า ประเทศไทยได้เริ่มกระบวนการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ กัญชาและกัญชงตั้งแต่ปี 2562 และในปัจจุบันได้มีการนำกัญชงกัญชา มาใช้อย่างแพร่หลายทั้งด้านการแพทย์ รวมถึงนำมาใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มและเครื่องสำอาง เป็นต้น ทั้งนี้ในทางกฎหมายการนำกัญชา กัญชงและผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง มาใช้จะต้องมีการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญ ทั้ง CBD และ THC และสารปนเปื้อนต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล  

NCTC สวทช. ทดสอบเจาะลึกกัญชงกัญชา ใช้ประโยชน์ภาคอุตสาหกรรม

สวทช. โดย NCTC ได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์กัญชา/กัญชง ที่ได้มาตรฐาน ISO/IEC17025 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ ครอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่การเตรียมตัวอย่างถึงความชำนาญในการวิเคราะห์ทดสอบ และได้มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการผลักดันการนำกัญชา กัญชง มาใช้ประโยชน์ทั้งทางการแพทย์ การวิจัย และอุตสาหกรรมของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

Mr. Tetsuya Tanigaki กรรมการผู้จัดการ Shimadzu Asia Pacific ประเทศสิงคโปร์ กล่าวว่า โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากการก้าวทันโลกแล้วยังคงต้องรับมือกับการตอบสนองความต้องการที่รวดเร็วให้ได้ การที่ประเทศไทยเป็นผู้นำในการทำให้กัญชา กัญชง ถูกกฎหมาย จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่ บริษัทจะต้องรับฟังความต้องการและหาแนวทางเพื่อตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าว โดยการจัดงาน 1st Global Hemp & Cannabis Summit 2022 ในครั้งนี้จึงแสดงถึงความมุ่งมั่นในการรับฟังปัญหาและความต้องการของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำกัญชา กัญชง ไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม ซึ่งในอนาคตบริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถส่งมอบคุณค่าและสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของลูกค้าได้ นอกจากนี้ บริษัทยังยึดมั่นในการมีส่วนร่วมกับสังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตั้งเป้าจะนำเสนอเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมชั้นนำ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมต่อไป

 

ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. กล่าวว่า NCTC สวทช. เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและส่งเสริมงานบริการวิเคราะห์ทดสอบ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล ภายใต้ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 โดยให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสนับสนุนกลุ่มงานอุตสาหกรรมทั้งในและนอกประเทศอย่างครบวงจร 

NCTC ให้บริการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ของกัญชา กัญชง ตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงการสกัดและการสร้างผลิตภัณฑ์ เช่น ยา อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง เป็นต้น รวมถึงการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพของสารออกฤทธิ์และสารปนเปื้อน นอกจากนี้ยังรองรับความต้องการด้าน R&D เช่น การค้นคว้ายา การพัฒนายา และการตรวจสอบสารประกอบที่ใช้งานอีกด้วย ซึ่ง Shimadzu เป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับ NCTC มาเป็นเวลากว่า 8 ปี และได้สนับสนุนความมุ่งมั่นของ NCTC ในการเป็นศูนย์ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยและเทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึงการสนับสนุนบริการที่หลากหลายของ NCTC ตั้งแต่การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพไปจนถึงการวิเคราะห์เชิงเคมี การวิเคราะห์ลักษณะทางชีวภาพ และอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย

 

นอกจากงานสัมมนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการวิเคราะห์ทดสอบ กัญชง/กัญชา ภายในงานยังมีการเยี่ยมชมแล็บตรวจวิเคราะห์ “กัญชา กัญชง กระท่อม” ของ NCTC สวทช. โดยผู้ร่วมสัมมนากว่า 100 คน จากประเทศในเอเชีย อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เนปาล ศรีลังกา อินเดีย เป็นต้น รวมถึงกลุ่มบริษัทสำคัญในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับการนำกัญชา กัญชง ไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ