svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“กรมราง” บินด่วนประชุม IHRA Forum 2022 ลุยพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง

30 ตุลาคม 2565

“กรมราง” ร่วมประชุม “IHRA Forum 2022” หวังพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง (HSR) เชื่อมต่อการเดินทาง ลดต้นทุนโลจิสติกส์ ขึ้นแท่นระบบขนส่งหลักมีประสิทธิภาพทั่วโลก

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า กรมฯในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมการประชุม “IHRA Forum 2022” ซึ่งจัดโดยสมาคมรถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศ (International High-speed Rail Association : IHRA) เป็นการประชุมระดับนานาชาติที่จัดขึ้นทุกๆ 2 ปี เพื่อหารือและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง (HSR) ในเชิงกลยุทธ์และการหาแนวทางเพื่อการพัฒนาให้ “รถไฟความเร็วสูง” เข้ามาแทนที่ “การรถไฟแบบเดิม” 

“กรมราง”  บินด่วนประชุม IHRA Forum 2022 ลุยพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง

 

ทั้งนี้การร่วมศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม สู่การวิจัยและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ต่างๆ โดยการนำหลักการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและรูปแบบของระบบรถไฟความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพเข้ามาใช้งาน เช่น การขนส่งด้วยความเร็วสูง ปริมาณความจุที่มากขึ้น ความถี่ต่อขบวนที่สูงขึ้น ความทันสมัยและเทคโนโลยีที่ดี มีความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือระดับโลก และเป็นระบบขนส่งหลักที่เชื่อมต่อทุกที่ไว้ด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต โดยการประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนจากนานาประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2565 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น
 

ขณะเดียวกันการพัฒนา HSR เป็นไปตามยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบราง เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายระบบรางในประเทศและในภูมิภาค ให้เป็นระบบการเดินทางและขนส่งหลักของประเทศ กระจายความเจริญไปสู่ภูภาค พัฒนาเมืองใหม่ และลดต้นทุนโลจิสติกส์ด้านการขนส่งของประเทศ รัฐบาลจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาระบบรางให้เป็นระบบการเดินทางและขนส่งของประเทศ โดยพัฒนาโครงข่ายเชื่อมต่อการเดินทางและขนส่ง และบูรณาการร่วมกับระบบคมนาคมอื่น ซึ่งวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่สำคัญของการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง คือการกระจายความเจริญของเมืองไปสู่ภูมิภาค การพัฒนาเมืองใหม่ และการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี  

 

 

“กรมราง”  บินด่วนประชุม IHRA Forum 2022 ลุยพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง

ส่วนการพัฒนาแนวเส้นทางโครงข่าย HSR เชื่อมต่อพื้นที่ศักยภาพ เช่น แหล่งท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางรถไฟทางคู่ เชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรม แหล่งเกษตรกรรม รองรับการเดินทางเชื่อมต่อไร้รอยต่อ ที่จะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งของภูมิภาค ไปยังประเทศต่างๆ จึงเป็นยุทธศาสตร์และความท้าทายสำคัญในการพัฒนาระบบรางและ HSR เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางและลดต้นทุนโลจิสติกส์ด้านการขนส่งของประเทศ 

สำหรับระบบ HSR เป็นระบบใหม่ของประเทศไทย จำเป็นต้องพัฒนาทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน (การก่อสร้าง) การบริหารจัดการต่างๆ (การให้บริการเดินรถ การจัดตั้งองค์กรกำกับและให้บริการ) และการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการพัฒนาผลประโยชน์ทั้งหมดอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาเมืองใหม่ การกระจายความเจริญไปสู่เมืองภูมิภาค เป็นต้น เพื่อให้เป็นระบบที่มีความสอดคล้อง ครอบคลุม เพื่อรองรับการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 


ทั้งนี้สมาคมรถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศ (International High-speed Rail Association : IHRA) เป็นองค์กรแห่งการพัฒนารถไฟความเร็วสูงในยุโรปและเอเชีย โดยใช้หลักการหลีกเลี่ยงความผิดพลาด และวางแนวทางระบบโลจิสติกส์และความปลอดภัยทั้งหมด เพื่อสร้างเป็นมาตรฐานการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง (HSR) ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน 2014 มีเป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนารถไฟความเร็วสูงให้เกิดขึ้นทั่วโลก มุ่งเน้นความร่วมมือกันระหว่างประเทศ มีการแบ่งปันข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ เพื่อร่วมมือกันสร้างระบบรถไฟความเร็วสูงที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพราะรถไฟความเร็วสูง ไม่ได้เป็นเพียงระบบขนส่งความเร็วสูง เท่านั้น แต่จะเป็นระบบที่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของผู้คน ตลอดจนประเทศและภูมิภาคที่เกิดขึ้นใหม่ที่ต้องการการเดินทางที่มีความสะดวก และการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีความปลอดภัย เป็นระบบขนส่งหลักที่เชื่อมต่อทุกที่ไว้ด้วยกัน