svasdssvasds

แก้ไขข้อมูลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ติดต่อคู่สมรสไม่ได้เช็คเลย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
07 ต.ค. 2565 เวลา 18:33 น. 4.9k

แก้ไขข้อมูลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ติดต่อคู่สมรสไม่ได้ กระทรวงการคลัง แนะนำวิธีแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดมีดังนี้

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 แก้ไขข้อมูลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565  ติดต่อคู่สมรสไม่ได้ ต้องทำอย่างไร หลังจาก คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565  หลังพบว่า

 • มีประชาชนที่ประสงค์จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565
 •  แต่มีปัญหาในการลงทะเบียน โดยเฉพาะในกรณีที่มีคู่สมรสแต่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสลงนามในแบบฟอร์มการลงทะเบียนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565
 • ซึ่งมีประชาชนอยู่ในข่ายนี้ประมาณ 1 แสนราย

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แก้ไขข้อมูลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565  ติดต่อคู่สมรสไม่ได้ กระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยแนวทาง 4 ขั้นตอนดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 1 กลุ่มผู้ลงทะเบียนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

1. กลุ่มของผู้ลงทะเบียนที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรส แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1.1 ผู้ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบาง ได้แก่

 • ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป นับถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565)
 •  ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสมาเพื่อดำเนินการหย่าตามกฎหมายได้

1.2 กลุ่มผู้ลงทะเบียนกลุ่มทั่วไป ได้แก่

 • กลุ่มผู้ลงทะเบียนที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี
 • หรือไม่ใช่ผู้พิการ หรือ ผู้ป่วยติดเตียง  ที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้

 

 

แก้ไขลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

 

2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้

 • เอกสารลงทะเบียน
 • แบบฟอร์มลงทะเบียน
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือ สำเนาสูติบัตรพร้อมลงลายมือชื่อ (ถ้ามี)
 • เอกสารประกอบการพิจารณา

กลุ่มเปราะบาง

 • หนังสือประกอบการพิจารณาสำหรับกลุ่มเปราะบาง (แบบฟอร์มที่ 1)

กลุ่มผู้ลงทะเบียนทั่วไป

 • หนังสือประกอบการพิจารณา สำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนทั่วไป (แบบฟอร์มที่ 2)

 

ติดต่อหน่วยรับลงทะเบียน

 • ผู้ลงทะเบียนจะต้องติดต่อที่หน่วยรับลงทะเบียนในพื้นที่  ได้แก่
 • สนง.คลังจังหวัด (ไม่รวม กทม.)
 • ที่ว่าการอำเภอ
 • สำนักงานเขตกรุงเพทมหานคร
 • สำนักงานเมืองพัทยา
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคาร ธ.ก.ส.

 

ตรวจสอบสถานการณ์ลงทะเบียน และ ยืนยันตัวตน

 • หากผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานการณ์ลงทะเบียนแล้วพบว่า “ท่านเป็นผู้มีสิทธิตามโครงการฯ” ผู้ลงทะเบียนจะสามารถใช้สิทธิตามโครงการฯ ปี 2565 ได้ ก็ต่อเมื่อ

กลุ่มเปราะบาง

 • ยืนยันตัวตน ที่ธนาคารที่กระทรวงการคลังกำหนด

 

กลุ่มผู้ลงทุเบียนทั่วไป

 • นำ “ใบสำคัญการหย่า” หรือ เอกสารอื่นใดที่คณะกรรมการฯกำหนดไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารที่กระทรวงการคลังกำหนด.

 

ที่มา:โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด