เห็นชอบแล้ว คณะกรรรมการ สวพน.ชุดใหม่ วาระ 2ปี

18 เม.ย. 2567 | 12:39 น.

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสวพน.ชุดใหม่วาระ พ.ศ.2567-2569 จำนวน 35 คน ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 สมาคมวิทยาการพลังงาน(สวพน) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสวพน.ชุดใหม่วาระ พ.ศ.2567-2569 จำนวน 35 คน ดังนี้

1. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล นายกสมาคม วพน.4

2. นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ อุปนายก วพน.6

3. นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์ อุปนายก วพน.8

4. นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย อุปนายก วพน.9

5. นาย ศักดิ์ ชัย ยอดวานิช อุปนายก วพน.10

6. นายคณพศ นิจสิริภัช อุปนายก วพน.11

7. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี อุปนายก วพน.13

8. นาย นิสิต จันทร์สมวงศ์ อุปนายก วพน.15

9. นายชาติชาย พานิชชีวะ อุปนายก วพน.18

10. นายจักรพันธุ์ ยมจินดา กรรมการ วพน.1

เห็นชอบแล้ว คณะกรรรมการ สวพน.ชุดใหม่ วาระ 2ปี

11. นายสุรงค์ บูลกุล กรรมการ วพน.2

12. นายวรพจน์ ยศะทัตต์ กรรมการ วพน.2

13. นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการ วพน.4

14. นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร กรรมการ วพน.4

15. นายประภาส วิชากูล กรรมการ วพน.4

16. นางสาวภิมลภา สิมะโรจน์ กรรมการ วพน.4

17. นายสุวัฒน์ กมลพนัส กรรมการ วพน. 4

18. นาย ธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการ วพน.4

19. พลอากาศเอก พิธพร กลิ่นเฟื่อง กรรมการ วพน.5

20. นางสาวภรณี เริงประเสริฐวิทย์ กรรมการ วพน.5

เห็นชอบแล้ว คณะกรรรมการ สวพน.ชุดใหม่ วาระ 2ปี

21. นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการ วพน.6

22. นางสาวณพาพร โอวสุวรรณกุล กรรมการ วพน.7

23. ดร.ปิยพรรณ หันนาคินทร์ กรรมการ วพน.9

24. นายประสันน์ เทพรักษ์ กรรมการ วพน.11

25. นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล กรรมการ วพน.12

26. นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี กรรมการ วพน. 13

27. นางสาวไขศรี อุทัยวรรณ กรรมการ วพน.13

28. พลเอกชนินทร์ โตเลี้ยง กรรมการ วพน.14

29. นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ กรรมการ วพน.14

30. นางสาวรัชนีวิภา ปุ้ยพันธวงศ์ กรรมการ วพน.15

31. นายสิทธิ ภานุพัฒนพงศ์ กรรมการ วพน.16

32. นางสาวปานบัว บุนปาน กรรมการ วพน.16

33. นางสาวนภาลักษณ์ ศรีสอ้าน กรรมการ วพน.17

34. นายวีรยุทธ ล้อทองพานิชย์ กรรมการ วพน.18

35. พลอากาศเอก สมชาย เธียรอนันท์ กรรมการและเลขาธิการ วพน.6

นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล

นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล เป็นอดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเป็นนายกสมาคมวิทยาการพลังงาน วาระที่แล้ว สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เคยผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 140/2554 ,หลักสูตร Energy Literacy ปี 2557, วิทยาลัยพลังงาน ,หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51/2551, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ,ประกาศนียบัตร หลักสูตร Mini MBA ปี 2544 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,ประกาศนียบัตร หลักสูตร Main Operation & Maintenance Training ปี 2529, CDC ประเทศเยอรมนี

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 6 แห่ง ได้แก่
1. บริษัท ซียู เอ็นจิเนียริ่ง เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด 
2. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)   
3. บริษัท ทีซี รีนิวอะเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   
4. บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด  
5. บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด   
6. บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)   
7. บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)