จับตาวาระครม.เศรษฐา สำนักงบฯ ชง ขยับวันใช้งบปี 67 เร็วขึ้นต้นเดือนเมษายน

27 ก.พ. 2567 | 00:00 น.

จับตาวาระครม. สำนักงบประมาณ ชง ขยับวันพิจารณางบปี 67 วาระสอง-วาระสาม 20-21 มีนาคม จากเดิม 3-4 เมษายน 67 ส่งผลให้ใช้เงินเร็วขึ้นต้นเดือนเมษายน 67

วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2567) รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน สำนักงบประมาณจะเสนอปรับวันพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี 67 วงเงิน 3.485 ล้านล้านบาท ส่งผลให้สามารถใช้เงินงบประมาณได้เร็วขึ้นราวต้นเดือนเมษายน  2567 จากเดิมตามปฏิทินงบประมาณจะใช้เงินได้ปลายเมษายน-ต้นพฤษภาคม 2567 

สำหรับวาระเพื่อพิจารณา อาทิ กระทรวงการคลัง เสนอการจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยและความเสียหายรอบแรก ครั้งที่ 1 และเงินชดเชยความเสียหายรอบแรก ครั้งที่ 2 ตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

กระทรวงพาณิชย์เสนอ ร่างพิธีสารฉบับที่หนึ่งเพื่อแก้ไขความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ฮ่องกง (First Protocol to Amend ASEAN - Hong Kong, China Free Trade Agreement)

การร่วมรับรองเอกสารกรอบการอำนวยความสะดวกด้านบริการของอาเซียน สำหรับการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat)

สำนักงบประมาณเสนอ ขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ เอกสารผลลัพธ์สำหรับการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติสมัยที่ 6 และร่างแถลงการณ์ระดับสูง (High-Level Statement)

กระทรวงแรงงานเสนอ เอกสารผลลัพธ์สำหรับการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๖ และร่างแถลงการณ์ระดับสูง (High-Level Statement)

  • การเสนอร่างแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทย วาระปี 2566-2570 และร่างบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทย วาระปี 2566-2570 

กระทรวงกลาโหมเสนอ การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ เสนอ การเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามกรอบความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ปี 2567-2569

ขณะที่วาระเพื่อรับทราบ อาทิ กระทรวงพลังงานเสนอ สรุปผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร สำหรับบ่อบาดาล 

  • เสนอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือนมกราคม 2567

กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนธันวาคม 2566

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินการด้านความปลอดภัยของผู้รับใบอนุญาตกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. ....

และร่างกฎกระทรวงมาตรฐานเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ

กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาด 

กระทรวงสาธารณสุขเสนอ รายงานกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (เรื่อง สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตร กรณีการบริโภคโฟลิก เอซิด (วิตามิน B9))

  • เสนอการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (1.นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ ฯลฯ จำนวน 5 ราย) 

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอรัฐบาลสาธารณรัฐโปรตุเกสเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทย (นายลูวิช มานูแวล ดือ มากาไญชดือ อัลบูแกร์ก วีอโลซู) 

  • การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง(เอกสารเผยแพร่ในระบบ M-VARA ในวันประชุมคณะรัฐมนตรี)

สภาผู้แทนราษฏรเสนอ รายงานผลการศึกษา เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เสนอการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักนายกรัฐมนตรี) 

สำนักงบประมาณเสนอ การปรับวันพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 โดยจะขยับวันพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรวาระสองและวาระสามเป็นระหว่างในที่ 20-21 มีนาคม 2567 จากปฏิทินงบประมาณเดิมวันที่ 3-4 เมษายน 2567 

  • เสนอคำขอแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ของหน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล หน่วยงานขององค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สคล.) เสนอรายงานสถานภาพของร่างกฏหมาย สถานะ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเสนอ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ(กปช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566