ครม.เคาะเปิดสถานบริการ 24 ชั่วโมง ในพื้นที่เมืองการบินอีอีซี

18 กรกฎาคม 2566

มติครม.ล่าสุด 18 ก.ค. 66 รับทราบกฎกระทรวงมหาดไทย "เปิดสถานบริการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC 24 ชั่วโมง เฉพาะตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองการบิน

วันที่ 18 ก.ค. 66 มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ล่าสุด มีมติรับทราบร่าง  "กฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …." ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

โดยมีสาระสำคัญคือ ให้สถานบริการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี : EEC) สามารถเปิดบริการได้ 24 ชั่วโมง

ด้านนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กฎกระทรวงฉบับที่ออกมา กระทรวงมหาดไทยจะกำหนดรายละเอียดอีกครั้งว่าจะจัดพื้นที่จุดไหนบ้าง โดยไม่ได้เปิดทั้งจังหวัด อาทิ อาจจะเปิดเฉพาะวอล์คกิ้งสตรีท เมืองการเมืองบินภาคตะวันออก 

นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า ในส่วนของกระทรวงวัฒนธนรรมได้แจ้งครม.ว่า ขอให้เปิดพื้นที่ห่างไกล วัด โรงเรียน สถานศึกษา ฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับพื้นที่ EEC ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง

 

เปิดสถานบริการเฉพาะในเมืองการบิน 24 ชั่วโมง

ต่อมา น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมครม. ว่า ที่ประชุมครม. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ (ฉบับที่...) พ.ศ..... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ  

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฯ เป็นการกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการทุกประเภทที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะกำหนดโดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) และตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองการบิน ภายในเขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก ให้เปิดบริการได้ 24 ชั่วโมง

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ล่าสุด กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างดำเนินการยกร่าง พ.ร.ฎ. ออกตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถาบริการในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมีพื้นที่เมืองการบินในเขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออกรวมอยู่ในอำเภอดังกล่าวด้วย

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า  ร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวจะเป็นกฎหมายที่สนับสนุนให้ในพื้นที่เมืองการบินภาคตะวันออกสามารถดำเนินกิจกรรมสันทนาการที่จำเป็นและเหมาะสม ให้พื้นที่มีศักยภาพรองรับนักธุรกิจ ผู้เดินทาง นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการสนามบินอู่ตะเภา

เมืองการบินภาคตะวันออก EEC

ทั้งนี้ ครม.ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับข้อคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการด้วย ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เห็นว่าควรมีการประเมินความคุ้มค่าในมิติสังคมและสิ่งแวดล้อมประกอบเพิ่มเติม เช่น ความปลอดภัยด้านการขนส่ง ทางทรัพย์สิน มลพิษทางเสียงและขยะ เป็นต้น 

ส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นว่าควรคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดบริการ 24 ชั่วโมงของสถานบริการบางประเภท ตลอดจนมาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความเสี่ยงต่อโรคระบาดของผู้ใช้บริการและชุมชนโดยรอบ

ขณะที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันกำกับการดำเนินกิจกรรมของสถานบริการในพื้นที่เมืองการบินภาคตะวันออกอย่างเคร่งครัดเหมาะสม ตามหลักสากล และมีการควบคุม ด้านกายภาพที่เป็นรูปธรรม ทั้งการใช้เทคโนโลยีตามมาตรฐานสากลของสนามบินระดับโลก

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้ระบุถึงแผนการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้บริการในเมืองการบินว่า สกพอ.จะร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องและภาคเอกชน ในการแบ่งการใช้พื้นที่และประเภทกิจกรรมที่จะดำเนินการที่มีลักษณะพิเศษเพื่อรองรับความต้องการเฉพาะบุคคล เฉพาะกลุ่ม เช่น โรงแรม อาคารที่พักอาศัย อาคารจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ร้านอาหาร ที่มีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มซึ่งรวมถึงแอลกอฮอล์ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ตามแผนการของ สกพอ. จะเป็นการดำเนินการภายในพื้นที่ปิดอย่างเคร่งครัด มีการกั้นรั้วสูงโดยรอบ บริเวณพื้นที่จะกำหนดประตูเข้าออกที่แน่นอน รวมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลในการควบคุมและกำกับการเข้าออกของบุคคลทั่วไปและภายในพื้นที่เมืองการบิน โดยจะไม่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบ