svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สรรพสามิต แปรรูปบุหรี่ของกลาง สู่น้ำหมักชีวภาพไล่แมลงศัตรูพืช

29 เมษายน 2566

สรรพสามิต ขานรับนโยบาย BCG นำแนวทาง ESG เสริมศักยภาพการทำงานทั้งระบบ ส่งมอบบุหรี่ของกลาง 3.4 ตัน แปรรูปสู่น้ำหมักชีวภาพไล่แมลงศัตรูพืช สร้างประโยชน์ชุมชน

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิต ได้เดินหน้านโยบาย BCG ภายใต้ยุทธศาสตร์ EASE Excise เน้น ESG ทั้งระบบ ยกระดับการปราบปรามสินค้าหนีภาษี พร้อมนำของกลางที่สามารถรีไซเคิล หรือแปรรูปได้ มาสร้างประโยชน์ต่อเนื่อง

สรรพสามิต แปรรูปบุหรี่ของกลาง สู่น้ำหมักชีวภาพไล่แมลงศัตรูพืช

ล่าสุด ได้มอบของกลางยาสูบจำนวน 3.4 ตันและมอบนวัตกรรมองค์ความรู้ให้กับโรงเรียนทหารการสัตว์ เพื่อนำยาสูบไปแปรรูปสู่น้ำหมักชีวภาพไล่แมลงศัตรูพืช ส่งต่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ 

การนำบุหรี่ของกลางที่คดีสิ้นสุดแล้วมาแปรรูปเป็นน้ำหมักชีวภาพ เพื่อใช้ในการไล่ศัตรูพืชนี้ เป็นโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในการแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมทดแทนการใช้สารเคมี (B: Bio) ถือเป็นการนำของเหลือใช้มาหมุนเวียนสร้างคุณค่า (Circular) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เกิดการพัฒนาภาคเกษตรสู่การเติบโตสีเขียว (Green) 

 

ทั้งยังเป็นการลดต้นทุนในการทำเกษตรให้กับเกษตรกรเป็นการต่อยอดนวัตกรรมและองค์ความรู้การทาลายยาสูบของกลาง ให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต EASE Excise ที่มุ่งเน้นในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล