เริ่มแล้ว เก็บภาษีความหวาน อัตราก้าวหน้า หวานมาก จ่ายภาษีมาก

31 มีนาคม 2566

สิ้นสุดการขยายเวลาปรับขึ้นอัตราภาษีความหวานตามปริมาณน้ำตาล ระยะที่ 3 ทำให้ตั้งแต่ 1 เม.ย. 66 สรรพสามิตร จะเริ่มเก็บภาษีความหวาน ในอัตราก้าวหน้า หวังผลดูแลสุขภาพผู้บริโภค

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ได้มีมติขยายเวลาปรับขึ้นอัตราภาษีความหวานตามปริมาณน้ำตาล ระยะที่ 3 เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน และให้อุตสาหกรรมเครื่องดื่มมีเวลาปรับตัวเพื่อรองรับการปรับขึ้นอัตราภาษี โดยขยายออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 สิ้นสุด 31 มี.ค. 66

ภาษีความหวาน

1 เมษายน 2566 เป็นวันเริ่มต้นของการปรับขึ้นอัตราภาษีความหวานตามปริมาณน้ำตาล หรือ ภาษีความหวาน ในอัตราก้าวหน้า โดยจะปรับขึ้นเป็นอัตราก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ ทุก ๆ 2 ปี ดังนี้

  •  ปริมาณน้ำตาล 0-6 กรัม คิดอัตราภาษี 0 บาทต่อลิตร จากปัจจุบัน 0 บาทต่อลิตร
  • ปริมาณน้ำตาล 6-8 กรัม คิดอัตราภาษี 0.3 บาทต่อลิตร จากปัจจุบัน 0.1 บาทต่อลิตร
  • ปริมาณน้ำตาล 8-10 กรัม คิดอัตราภาษี 1 บาทต่อลิตร จากปัจจุบัน 0.3 บาทต่อลิตร
  • ปริมาณน้ำตาล 10-14 กรัม คิดอัตราภาษี 3 บาทต่อลิตร จากปัจจุบัน 1 บาทต่อลิตร
  • ปริมาณน้ำตาล 14-18 กรัม คิดอัตราภาษี 5 บาทต่อลิตร จากปัจจุบัน 3 บาทต่อลิตร
  • ปริมาณน้ำตาล ตั้งแต่ 18 กรัม คิดอัตราภาษี 5 บาทต่อลิตร จากปัจจุบัน 5 บาทต่อลิตร

ภาษีความหวานคำนวณอย่างไร

วิธีคำนวณภาษีสรรพสามิต กฎหมายกำหนดให้เสียภาษีตามมูลค่า หรือตามปริมาณของสินค้า หรือทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณของสินค้า (1) ภาษีตามมูลค่า (2) ภาษีตามปริมาณ

(1) ภาษีตามมูลค่า = อัตราภาษี x ฐานภาษี (ราคาขายปลีกแนะนำ)
(2) ภาษีตามปริมาณ = อัตราภาษี x ขนาดบรรจุ

วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ ภาษีความหวาน

การจัดเก็บภาษีความหวานตามปริมาณน้ำตาลในสินค้าเครื่องดื่มนั้น กรมสรรพสามิตร มุ่งหวังให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมปรับสูตรลดปริมาณน้ำตาลเพื่อสุขภาพของประชาชน ให้สอดคล้องกับแนวทางป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อขององค์การอนามัยโลก (WHO) และยังเป็นกลไกสำคัญในการวางรากฐานสังคม ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสุขภาพ

ภาษีความหวาน เก็บจากใคร

ภาษีความหวาน จัดเก็บจากผู้ประกอบอุตสาหกรรม และผู้นำเข้า สินค้าประเภทเครื่องดื่ม หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เครื่องดื่มที่มีลักษณะเป็นผง เกร็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและสามารถละลายน้ำได้