สรุปข่าวการประชุม ครม. 14 ก.พ. 2566 รวมทุกหน่วยงาน

14 ก.พ. 2566 | 11:31 น.

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 14 ก.พ. 2566 รวมรายละเอียดของทุกหน่วยงาน ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย แบบเข้าใจง่าย

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 14 ก.พ.2566 ฐานเศรษฐกิจรวบรวมรายละเอียดมติครม. ข้อเสนอของทุกหน่วยงานที่เสนอเข้ามาในการประชุมครั้งนี้ ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย การอำนวยความสะดวก และการเยียวยา แบบเข้าใจง่าย ดังนี้

มติครม. ด้านเศรษฐกิจ

ครม.อนุมัติร่างกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล 4 ฉบับ

สาระสำคัญ : ครม. อนุมัติหลักการ 1.ร่าง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2.ร่าง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3.ร่าง พ.ร.บ. ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน  และ 4.ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆ ในตลาดทุน สร้างความชัดเจนในการกำกับดูแล และเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

ครม.เห็นชอบขยายระยะเวลาปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ อีก 1 ปี 

สาระสำคัญ : ครม. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยปรับลดเงินนำส่งเหลือ 0.125% ต่อปีของยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนโดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2566 และให้กลับไปใช้อัตรา 0.25% ต่อปี สำหรับการนำส่งตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป

ครม. เห็นชอบการเข้าร่วมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (EU) 

สาระสำคัญ : ร่างกรอบการเจรจาฯ มีเนื้อหาครอบคลุม 20  หัวข้อ เช่น การค้าสินค้า การลงทุน พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์/การค้าดิจิทัล ทรัพย์สินทางปัญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ประโยชน์ ในภาพรวมสูงสุดกับประเทศ 
โดยคำนึงถึงความพร้อม ระดับการพัฒนา และภูมิคุ้มกันของประเทศ

รวมทั้งมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย ช่วยรักษาความสามารถในการแข่งขันและส่วนแบ่งตลาดสินค้าของไทย ในกลุ่มประเทศสมาชิกอียู 

ครม.เห็นชอบกำหนดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือ ค่าเหยียบแผ่นดิน

สาระสำคัญ : ครม. เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ พ.ศ.... โดยกำหนดค่าธรรมเนียม 300 บาทต่อคนต่อครั้ง สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางอากาศ และ 150 บาทต่อคนต่อครั้งสำหรับผู้เดินทางเข้าช่องทางบกและช่องทางน้ำ ซึ่งจะมีผลบังคับเมื่อพ้น 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ครม.อนุมัติ วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ทำโครงการเตรียมความพร้อมให้บริการเดินอากาศ ณ สนามบินอู่ตะเภา วงเงิน 1,256 ล้านบาท

สาระสำคัญ : ได้อนุมัติการดำเนินโครงการจัดเตรียมความพร้อมในการให้บริการเดินอากาศ ณ สนามบินอู่ตะเภา ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด วงเงินลงทุน 1,256 ล้านบาท พร้อมกับอนุมัติการจัดหาแหล่งเงินลงทุนสำหรับโครงการจากเงินกู้ระยะยาววงเงิน 1,256 ล้านบาท โดยมีกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันวงเงินกู้ และให้กระทรวงคมนาคมรับข้อคิดเห็นของหน่วยงานเกี่ยวข้องไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ครม. รับทราบ ไทย-ซาอุดีอาระเบียกระชับสัมพันธ์ด้านการบิน 

สาระสำคัญ : ครม. รับทราบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างไทย-ซาอุดีอาระเบีย พร้อมกับเห็นชอบต่อร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของฝ่ายไทย (เนื้อหาเหมือนกับบันทึกความเข้าใจฯ) และมอบให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลบังคับของบันทึกความเข้าใจฯ ต่อไป

ครม. อนุมัติงบ 3,786 ล้านบาท ให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติใน 32 จังหวัด 

สาระสำคัญ : ครม.อนุมัติวงเงิน 3,786 ล้านบาท ประกอบด้วย กรมทางหลวง จำนวน 2,654 ล้านบาท และกรมทางหลวงชนบท จำนวน 1,131 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและ ภัยพิบัติ ใน 32 จังหวัด ซึ่งได้รับความเสียหายจากอิทธิพลจากพายุและพายุโซนร้อน ตั้งแต่ส.ค. -พ.ย. 2565 

 

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 14 ก.พ. 2566

 

มติครม. ด้านสังคม

ครม. อนุมัติจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ OKMD ถ.ราชดำเนิน 

สาระสำคัญ : ครม. เห็นชอบให้ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ OKMD: OKMD National Knowledge Center (Ratchadamnoen Center 1 และ 2) ในบริเวณพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์การเรียนรู้รูปแบบใหม่เพื่อให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงในการพัฒนาศักยภาพของประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศอย่างยั่งยืน กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี 9 เดือน ตั้งแต่ปี 2567-2569 งบประมาณ 970 ล้านบาท

ครม. เห็นชอบ ร่าง พ.ร.ก.ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

สาระสำคัญ : ครม. อนุมัติหลักการร่างพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. .... เพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายควบคุมเป็นการเฉพาะเพื่อคุ้มครองประชาชนจากมิจฉาชีพที่หลอกลวงประชาชนโอนเงินผ่านการติดต่อทางโทรศัพท์หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะการหลอกลวงประชาชนให้โอนเงินไปยังบัญชีผู้อื่นที่อยู่ในขบวนการหรือที่เรียกว่า บัญชีม้า ซึ่งปัจจุบันมีคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอยู่ในระบบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า 2 แสนคดี 

 

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 14 ก.พ. 2566

 

มติครม. ด้านกฎหมาย

ครม.เลื่อนบังคับใช้มาตรา 22-25 กฎหมายป้องกันปราบปรามการทรมานและทำให้บุคคลสูญหาย 

สาระสำคัญ : ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565 พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565 เพื่อขยายกำหนดเวลาในการมีผลใช้บังคับเฉพาะมาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรา 25 ออกไป ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2566 เป็นต้นไป (จากเดิมมีผลบังคับใช้วันที่ 22 ก.พ. 2566) 

ครม.อนุมัติหลักการร่างพ.ร.บ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

สาระสำคัญ : ครม. มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรอง เพื่อปรับปรุงให้การดำเนินภารกิจของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน