svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ครม.ทิ้งทวน 3 แสนล้าน ตั้งงบผูกพันโครงการขนาดใหญ่ปี 67

24 มกราคม 2566

ครม.จัดเต็มทิ้งทวนงบกว่า 3 แสนล้านบาท หลังสารพัดหน่วยงานเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายปี 2567 รวมทั้งขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีโครงการใหญ่วงเงินเกินพันล้านบาทเข้ามาขอความเห็นชอบ

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบข้อเสนอการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รวมทั้งขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ของแต่ละหน่วยงานภาครัฐ โดยจากนี้สำนักงบประมาณจะนำไปรวมไว้ในงบประมาณรายจ่ายปี 2567 ต่อไป

การตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปีงบประมาณดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่บัญญัติว่า ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อำนวยการ

เปิดรายละเอียดหน่วยงานขอตั้งงบผู้พัน 3 แสนล้าน

สำหรับการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งนี้มีวงเงินรวมกว่า 3 แสนล้านบาท ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

กระทรวงมหาดไทย เสนอการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2567 ซึ่งจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป รวม 7 โครงการ วงเงิน 15,486.84 ล้านบาท ประกอบด้วย

  • โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 2 จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 3,344.37 ล้านบาท
  • โครงการของการประปาส่วนภูมิภาค 4 โครงการ วงเงิน 7,587.47 ล้านบาท
  • โครงการของกทม. 2 โครงการ วงเงิน 4,555 ล้านบาท

 

ภาพประกอบข่าว ครม.ไฟเขียวตั้งงบทิ้งทวน 3 แสนล้าน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ในโครงการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต วงเงิน 3,140.31 ล้านบาท พร้อมกับขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป รวม 4 โครงการ วงเงิน 20,891.97 ล้านบาท ประกอบด้วย 

  • โครงการอาคารรักษาพยาบาลและสถานีศิริราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วงเงิน 2,338.26 ล้านบาท
  • โครงการอุทยานการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน 8,863.93 ล้านบาท
  • โครงการผลิตภัณฑ์นักฉุกเฉินการแพทย์ด้วยการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา ระยะที่ 1 วงเงิน 2,980 ล้านบาท
  • โครงการพัฒนาและผลิตยา เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความมั่นคงทางยาของประเทศ วงเงิน 6,709.78 ล้านบาท

กระทรวงสาธารณสุข เสนอขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ในโครงการศูนย์การแพทย์เพื่อตอบโต้โรคอุบัติใหม่แห่งชาติบำราศนราดูร วงเงิน 2,229.84 ล้านบาท 

 

ภาพประกอบข่าว ครม.ไฟเขียวตั้งงบทิ้งทวน 3 แสนล้าน

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เสนอโครงการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเริ่มใหม่ประจำปี 2567 ที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป วงเงิน 4,500 ล้านบาท ในโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 3 ลำ

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 วงเงิน 473.11 ล้านบาท

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เสนอแผนการใช้เงินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจำปี 2567 วงเงิน 7,985.78 ล้านบาท โดยมีแผนงานเพื่อเน้นการแก้ปัญหาเหลื่อมล้ำการศึกษา

สถาบันพระปกเกล้า เสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 วงเงิน 670.58 ล้านบาท

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เสนอคำขอตั้งงบปี 2567 วงเงิน 2,671.70 ล้านบาท

สำนักงานศาลปกครอง เสนอคำขอตั้งงบปี 2567วงเงิน 3,561.88 ล้านบาท

สำนักงานศาลยุติธรรม เสนอคำขอตั้งงบปี 2567 วงเงิน 35,249.34 ล้านบาท

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เสนอคำขอตั้งงบปี 2567 วงเงิน 448.57 ล้านบาท

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เสนอคำขอตั้งงบปี 2567 วงเงิน 3,864.80 ล้านบาท

สำนักงานอัยการสูงสุด เสนอคำขอตั้งงบปี 2567 วงเงิน 20,225.68 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีการเสนอขออนุมัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป และการเสนอขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) 

เช่นเดียวกับ สำนักนายกรัฐมนตรี เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 สำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ วงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อการจัดหาเครื่องบิน รับ-ส่ง บุคคลสำคัญ ทดแทนเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 19 จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ การฝึกอบรม และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นเสนอเข้ามาด้วย

 

ภาพประกอบข่าว ครม.ไฟเขียวตั้งงบทิ้งทวน 3 แสนล้าน

 

เช็คปฏิทินงบประมาณรายจ่ายปี 2567

ส่วนปฏิทินงบประมาณรายจ่ายปี 2567 สำนักงบประมาณ กำหนดระยะเวลาของการจัดทำรายจ่ายงบประมาณว่า หลังจากครม.ได้เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณแล้ว ทุกหน่วยงานจะต้องจัดส่งรายละเอียดคำของบประมาณมายังสำนักงบประมาณภายในวันที่ 27 ม.ค.2566 นี้ จากนั้นในช่วงระหว่างวันที่ 30 ม.ค.-7 มี.ค. สำนักงบจะพิจารณารายละเอียด และในวันที่ 14 มี.ค.จะเสนอครม.เพื่อเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงงบประมาณ 

จากนั้นในช่วงวันที่ 22-24 มี.ค. จะไปปรับปรุงรายละเอียด ก่อนเสนอครม.รับทราบอีกครั้งในวันที่ 28 มี.ค. ก่อนไปจัดรับฟังความคิดเห็นในช่วงวันที่ 29 มี.ค.-12 เม.ย.นี้ และจะเสนอครม.รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง จากนั้นจึงจัดพิมพ์เป็นร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ และเอกสารประกอบ เสนอมายังครม.ภายในวันที่ 16 พ.ค. และเสนอเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรต่อไป