svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ครม.ถก “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5” เคาะงบกลางจัดเลือกตั้ง

23 มกราคม 2566

เปิดวาระครม. วันนี้ จับตากระทรวงการท่องเที่ยวฯ ชง “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5” ด้านกระทรวงการคลัง เสนอกฎหมายภาษีหลายฉบับ ขณะที่กกต.ชงของบกลางจัดเลือกตั้ง ติดตามวาระอื่น ๆ สรุปไว้ที่นี่

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ มีวาระที่น่าสนใจเสนอเข้ามายังที่ประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบหลายเรื่อง โดยไฮไลท์ต้องจับตาการเสนอของบกลาง ปี 2566 วงเงิน 4,000 ล้านบาทของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อนำไปใช้ในโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 และมาตรการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวทั้งตลาดไทยเที่ยวไทยและตลาดต่างประเทศ

หลังนายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ออกมาระบุว่า ในการประชุมครม. วันนี้ จะพิจารณาโครงการดังกล่าวแน่นอน หลังจากสัปดาห์ก่อนกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้จัดทำเอกสารมารอเสนอเข้าแล้ว แต่ว่าต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมอีก จึงนำเรื่องออกไป ก่อนจะเสนอเข้ามาในสัปดาห์นี้ 

เบื้องต้นหากที่ประชุมครม. เห็นชอบ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2566 โดยมีวงเงินการดำเนินโครงการ 2,016 ล้านบาท กำหนดจำนวนสิทธิ์การจองที่พักไว้ 560,000 สิทธิ์ (ห้อง/คืน) จำกัดให้สิทธิ์จองได้สูงสุดคนละ 5 สิทธิ์ และได้คูปอง อี-เวาเชอร์ 600 บาทต่อหนึ่งสิทธิ์ โดยไม่มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเรื่องตั๋วเครื่องบิน

ขณะที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังระบุว่า กระทรวงแรงงานเตรียมรายงานให้ครม. วันนี้ รับทราบอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ โดยผู้ใช้แรงงานตามมาตรฐานฝีมือ จะได้รับค่าแรงในอัตรา 500 -1,000 บาท ซึ่งรอบนี้จะมีการปรับอัตราค่าจ้างอีกประมาณกว่า 10 สาขาอาชีพ 

 

ภาพประกอบข่าวการประชุมครม. ทำเนียบรัฐบาล

วาระเพื่อพิจารณา 

กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎหมายการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคด้านสาธารณสุข

กระทรวงการคลัง เสนอมาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎหมายการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์

กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ พ.ศ. ....

กระทรวงการคลัง เสนอขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C

กระทรวงการคลัง เสนอร่างพ.ร.บ.โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะในท้องที่ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ให้แก่ นางมี รักเสมอวงศ์ พ.ศ. .... 

กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย พ.ศ.2566-2568 และขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบกลางประจำปี 2566

กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอร่างพ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ....

 

ภาพประกอบข่าวการประชุมครม. ทำเนียบรัฐบาล

กระทรวงแรงงาน เสนอรายงานการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 27 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ประเทศฟิลิปปินส์ และขอความเห็นชอบต่อการรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 27 และร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 12 

กระทรวงมหาดไทย เสนอขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเดิมที่ห้ามใช้ประโยชน์ป่าชายเลน ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อการพัฒนาฟื้นฟูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านทะเลน้อย ถนนทะเลน้อย-ท่ากะพัก ถนนทะเลน้อย-ท่าตาเทือง และท่าตาเทือง-สะพานรักษ์แสม มีความคาบเกี่ยวตำบลวังหว้า ตำบลเนินฆ้อ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เสนอร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาไทย - ตุรกี ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของไทยและสภาอุดมศึกษาของตุรกี 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก

กระทรวงสาธารณสุข เสนอโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบด้านการดูแลสุขภาพจิต

กระทรวงสาธารณสุข เสนอขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป (โครงการศูนย์การแพทย์เพื่อตอบโต้โรคอุบัติใหม่แห่งชาติบำราศนราดูร)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นคำใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป

สศช. เสนอผลการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ในการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมระดับภูมิภาค กรุงเทพมหานคร - UNDP ประจำปี 2564 ความก้าวหน้าของกิจกรรมประจำปี 2565 และการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ 

 

ภาพประกอบข่าวการประชุมครม. ทำเนียบรัฐบาล

 

วาระเพื่อทราบ

กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน พ.ร.บ.การปฏิบัติการปฏิบัติการตามความตกลง ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ.2560 รวม 2 ฉบับ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภออ่าวลึก อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม และอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างประกาศกระทรวงฯ เรื่องขยายเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 

กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. ....

สำนักงาน ก.พ. เสนอระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม พ.ศ.2565