svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ครม. เคาะ 5 สินค้าควบคุม ปี 2566 ดูราคาให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม

17 มกราคม 2566

ที่ประชุมครม. เห็นชอบกำหนดสินค้าควบคุม ปี 2566 จำนวน 5 รายการ เพื่อดูราคาให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม หลังสถานการณ์โควิด -19 ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง

(17 ม.ค. 66) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดสินค้าควบคุม ปี 2566  จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย ใยสังเคราะห์ที่ใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ เศษกระดาษและกระดาษที่กลับนำมาใช้ได้อีกในการผลิต และไก่เนื้อไก่ ตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ที่มีการประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง  จึงกำหนดให้ หน้ากากอนามัย  ใยสังเคราะห์ เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย  และผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ เป็นสินค้าควบคุม เพื่อกำกับดูแล และติดตามผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้ราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 

ขณะที่ไก่ เนื้อไก่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการบริโภคของประชาชน กำหนดให้เป็นสินค้าควบคุม เพื่อกำกับ ดูแล ติดตามปริมาณไก่และเนื้อไก่มีอย่างเพียงพอ และมีราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเป็นธรรมต่อผู้บริโภค

 

ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  ฉบับที่ 5  พ.ศ. 2565 ในการกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม จะสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันที่ 24 มกราคม 2566 นี้  จึงมีความจำเป็นต้องออกประกาศใหม่ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบังคับใช้กฎหมาย