svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดวาระครม. เตรียมต่ออายุลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล

16 มกราคม 2566

จับตาวาระครม. วันนี้ คลัง ชงครม.ต่ออายุมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล หลังมาตรการเดิมจะสิ้นสุดวันที่ 20 มกราคม นี้ พร้อมลุ้นอีกครั้ง เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 เข้าทันหรือไม่

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 17 มกราคม 2565 มีวาระที่น่าสนใจเสนอเข้ามาให้กับที่ประชุมครม.พิจารณา โดยกระทรวงการคลัง เตรียมต่ออายุมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล หลังมาตรการเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 20 มกราคมนี้ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ โดยเฉพาะผลกระทบเกี่ยวกับราคาน้ำมันแพงให้กับประชาชน 

อย่างไรก็ตามในการต่ออายุมาตรการรอบนี้ ซึ่งถือเป็นรอบที่ 6 นั้น ต้องมาลุ้นกันต่อว่า กระทรวงการคลังจะเสนอให้ต่ออายุไปอีกกี่เดือน และวงเงินที่ปรับลดจะลดลงลิตรละกี่บาท ซึ่งที่ผ่านมาครม.เคยเห็นชอบการปรับลดลงลิตรละ 3 บาท เป็นเวลา 3 เดือน และลิตรละ 5 บาท เป็นเวลา 2 เดือนไปแล้ว

ขณะที่โครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5" และมาตรการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินงบประมาณรวม 4,000 ล้านบาท ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นั้น ล่าสุดฐานเศรษฐกิจได้สอบถามไปยังนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ แล้ว และได้รับคำตอบว่า ได้เสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว

 

ภาพประกอบข่าว วาระการประชุม ครม. วันนี้

วาระครม. วันนี้

วาระเพื่อพิจารณา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขออนุมัติงบกลาง รายงานเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็วขับด้วยระบบไฮดรอลิค

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จังหวัดน่าน 

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ....

กระทรวงสาธารณสุข เสนอหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (ฉบับที่ 4)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เสนอ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เสนอขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีห้ามใช้ประโยชน์ป่าชายเลน ในการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน บริเวณตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อขยายพื้นที่สำหรับการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เสนอการพิจารณากำหนด “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน”

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนรายปีเป็นการจ่ายขาดให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภค (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2566 – 2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 

 

ภาพประกอบข่าว วาระการประชุม ครม. วันนี้

วาระเพื่อทราบ

กระทรวงคมนาคม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลป่าตองและตำบลกระทู้ อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ....

กระทรวงเกษตรฯ เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พ.ศ. ....

กระทรวงพาณิชย์ เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้ท่อนและไม้แปรรูปเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือจต้องมีหนังสือรับรองและให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง ในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....

กระทรวงพาณิชย์ เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้พะยูงเป็นสินค้าที่ต้องห้าม ให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และไม้ล้อมบางชนิด เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้และถ่านไม้เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ....

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอการรับรองแผนพัฒนาร่วมระหว่างยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง กับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา

กระทรวงสาธารณสุข เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข และคณะอนุกรรมการพิจารณาพื้นที่พิเศษสำหรับค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ.2548