svasdssvasds

ครม.ต่ออายุสินเชื่อ Soft Loan ช่วยธุรกิจโรงแรม ถึง 30 มิ.ย. 66

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
22 พ.ย. 2565 เวลา 8:27 น.

ครม. เห็นชอบต่ออายุ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Soft Loan ช่วยธุรกิจโรงแรม เพิ่มสินเชื่อเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน โดยขยายระยะเวลาการขอสินเชื่อถึง 30 มิ.ย. 66

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) Re - Open ธุรกิจโรงแรมและสาขาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (Supply Chain) ของโรงแรม

 

เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจโรงแรมและ Supply Chain ของโรงแรมให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องมากขึ้น 

 

โดยให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ ในส่วนของคุณสมบัติผู้กู้ ขยายวัตถุประสงค์การให้สินเชื่อ ระยะเวลาชำระเงินกู้ และระยะเวลารับคำขอสินเชื่อ ให้มีความครอบคลุมและยืดหยุ่นมากขึ้น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

วัตถุประสงค์

  • ขยายวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมถึงการให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการสำหรับเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ จากเดิมให้สินเชื่อเพื่อปรับปรุงหรือซ่อมแซมสถานประกอบ กิจการหรือลงทุนในอุปกรณ์ต่าง ๆ เท่านั้น 

 

คุณสมบัติผู้กู้  

  • ลดข้อจํากัดให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ยังอยู่ระหว่างยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ให้สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ จากเดิมต้องมีใบอนุญาตหรืออยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาตฯ ก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 2563
  • ลดข้อจํากัดให้ผู้ประกอบการที่มีกําไรอย่างน้อย 1 ใน 5  ปีย้อนหลังล่าสุด และปัจจุบันยังประกอบกิจการอยู่สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ จากเดิมต้องมีกําไรอย่างน้อย 1 ใน 3 ปีย้อนหลังล่าสุด 
  • เพิ่มความชัดเจนในการพิจารณาช่วยเหลือ ผู้ประกอบการที่มีประวัติชําระหนี้ดี หรือมีหนี้ค้างชําระ และมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วแต่สามารถชําระหนี้ได้ เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น จากเดิมต้องไม่มีหนี้ค้างชําระก่อนวันยื่นขอเข้าโครงการ

ระยะเวลาชำระเงินกู้ 

 

แบ่งออก เป็น  2 กรณี  

  1. กรณีให้สินเชื่อ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสถานประกอบกิจการ และลงทุนในอุปกรณ์ต่าง ๆ ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 10 ปี 
  2. กรณีให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ในกิจการ ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 5 ปี จากเดิม มีกรณีเดียว ได้แก่ การให้สินเชื่อเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม สถานประกอบกิจการ และลงทุนในอุปกรณ์ต่าง ๆ 

 

ทั้งนี้ ขยายระยะเวลารับคําขอสินเชื่อจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2566 หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมด แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน จากเดิมสิ้นสุดระยะเวลา รับคําขอสินเชื่อเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2565 

 

โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ รวมทั้งกรอบวงเงินงบฯ ชดเชยยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2565

 

สำหรับโครงการ Soft Loan ธุรกิจโรงแรมนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อปรับปรุงหรือ ซ่อมแซมสถานประกอบกิจการหรือลงทุนในอุปกรณ์ต่าง ๆ  เช่น เครื่องอบผ้า เครื่องปรับอากาศ  เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

 

ปัจจุบันธนาคารออมสิน อนุมัติสินเชื่อไปแล้ว 64 ราย จำนวน 124 ล้านบาท คิดเป็น 2.48% ของวงเงินรวม 5,000 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่  30 กันยายน 2565)

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด