เปิดวาระครม. วันนี้ ถกงบผูกพัน เว้นภาษีศุลกากร เวนคืนที่ดินย่านบางแค

11 ต.ค. 2565 | 01:17 น.

เปิดวาระครม. วันนี้ ติดตามข้อเสนอของหลายหน่วยงานเสนอเข้ามาให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งเรื่องการเสนอขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ การเวนคืนที่ดินย่านบางแคถึงหนองแขม การยกเว้นอากรศุลกากร พร้อมวาระอื่น ๆ ที่เสนอเข้ามาหลายเรื่อง

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ มีวาระที่น่าสนใจหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งสำนักงบประมาณ เตรียมเสนอขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

ขณะเดียวกันยังต้องติดตามด้วยว่า ในการประชุมครม. วันนี้ กระทรวงพาณิชย์จะมีการเสนอการดำเนินโครงการประกันรายได้ข้าว ฤดูการผลิตปี 2565/66 เข้ามาให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ เนื่องจากใกล้ถึงเวลาที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะทยอยจ่ายเงินส่วนต่างราคาประกันรายได้ข้าวเข้าบัญชีเกษตรกรงวดแรกแล้ว

สำหรับวาระการประชุม วันนี้

 

วาระเพื่อทราบ

 • ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงบางแคเหนือ แขวงหลักสอง เขตบางแค และแขวงหนองค้างพลู แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
 • กระทรวงเกษตรฯ รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1 /2565
 • ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2 พ.ศ. ....
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานผลการตรากฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 
 • กระทรวงยุติธรรม รายงานผลการดำเนินการกรณีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อผลักดันกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดต่อเด็กผ่านสื่อออนไลน์ ของคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา 
 • รายงานผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัจจัยสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจฐานรากโดยพิจารณาจากนโยบายการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของคณะกรรมาธิการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา
 • รายงานผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy Industry)ของคณะกรรมาธิการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา 
 • รายงานผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ของคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา 
 • รายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่...) พ.ศ...ของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่...) พ.ศ. ....

วาระเพื่อพิจารณา

 • กระทรวงการคลัง เสนอร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร
 • กระทรวงพลังงาน เสนอขออนุมัติผ่อนผันให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า และขออนุมัติผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ป่าชายเลน เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าบางปะกงของ กฟผ.
 • กระทรวง อว. เสนอโครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน
 • กระทรวงคมนาคม เสนอร่างความตกลงอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอากาศและทางทะเล 
 • กระทรวงพาณิชย์ เสนอท่าทีไทยสำหรับการประชุมกรอบความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย และสิงคโปร์ (Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship : STEER) ครั้งที่ 6
 • กระทรวงสาธารณสุข เสนอขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเพื่อเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
 • กระทรวงกลาโหม เสนอการสนับสนุนกำลังพลกองทัพไทย เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในกองกำลังชั่วคราวรักษาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติสำหรับเอบิเย
 • สำนักงาน ก.พ. เสนอหลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • คณะกรรมการโครงการฝายหัวนาฯ เสนอขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฝายหัวนาจังหวัดศรีสะเกษ (ครั้งที่ 3)