svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เผยเยาวชน-ประชาชน พร้อมใจทำบุญตักบาตร-เวียนเทียน“วันวิสาขบูชา”

18 พฤษภาคม 2559
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนต่อ“วันวิสาขบูชา”จากประชาชนทั่วประเทศ 1,908 คน พบว่า จากการสอบถามเด็ก เยาวชน และประชาชนถึงความสำคัญของ“วันวิสาขบูชา” พบว่า ทุกคนตอบว่ามีความสำคัญมาก เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ร้อยละ 90.21 รองลงมา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ คือ อริยสัจ 4 ร้อยละ 83.75 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน ร้อยละ 80.04 และเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ ร้อยละ 45.79

นอกจากนี้ได้สอบถามความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมในช่วงวันวิสาขบูชาที่ประชาชนจะทำ พบว่า ทำบุญตักบาตร ร้อยละ 87.17 เวียนเทียน ร้อยละ 66.77 ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรมร้อยละ 56.31 สวดมนต์/นั่งสมาธิ ร้อยละ 49.53 ทำทาน/บริจาคทรัพย์ ร้อยละ 42.80 ถวายภัตตาหาร ร้อยละ 40.54 ปล่อยนก ปล่อยปลา ไถ่ชีวิตโคกระบือร้อยละ 36.86 ทำความสะอาดวัด/สถานที่สาธารณะ ร้อยละ 24.82 และประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน ร้อยละ 20.29

นายวีระ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้จากการสอบถามความคิดเห็นเรื่องการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาในทุกวัดของจังหวัด เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา รักษาศีล ตักบาตร ฟังเทศน์ เวียนเทียน ระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคมหรือไม่และจะเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ พบว่า ร้อยละ 77.78 จะเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาในจังหวัดต่างๆ และยังได้ถามความเรื่องการจะนำหลักธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยทำให้ชีวิตมีความสุขได้ พบว่าร้อยละ 42.24บอกว่า ความกตัญญู เป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีและทำได้ง่าย การกตัญญูต่อผู้มี พระคุณ พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ครู อาจารย์ หรือผู้ที่ช่วยเหลือเราด้วยความเคารพ นับถือ เชื่อฟัง สิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งความสุข ความเจริญ และเป็นสิริมงคล แก่ชีวิตและหน้าที่การงาน ฯลฯ รองลงมา อริยสัจ 4 ร้อยละ 29.25 เพราะความสุขและความทุกข์เกิดขึ้นได้กับทุกคน ความไม่ประมาท ร้อยละ 23.38  เพราะการมีสติอยู่เสมอเป็นสิ่งที่ดี การรู้สึกตัวในขณะคิด พูด ทำ ในทางที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม รู้จักแยกแยะดี ชั่ว รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด เป็นนต้น

สำหรับกิจกรรมที่ประชาชนอยากให้ วธ. ดำเนินการต่อเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา อาทิ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เวียนเทียน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม สืบสานประเพณีที่ดี รวมถึง ปลูกฝัง กระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจ เห็นความสำคัญวันวิสาขบูชา ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆทางศาสนา เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาค บำเพ็ญประโยชน์ และจัดนิทรรศการให้ความรู้ ประวัติ ความเป็นมาของวันวิสาขบูชาตามสถานที่ราชการ และโรงเรียน เป็นต้น ซึ่ง วธ. ก็จะดำเนินการจัดกิจกรรมและส่งเสริมให้คนไทยร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาอย่างต่อเนื่องและนำข้อเสนอแนะนำมาปรับปรุงการทำงานในปีต่อๆไป